درباره نشریه
ISSN:
1029-2977
eISSN:
1735-3947
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر ایرج فاضل
سردبیر:
دکتر رضا ملک زاده
مدیر اجرایی:
شکوفه برزآبادی
تلفن:
021-88645492
021-88656198
دورنگار:
021-88645492
021-88656198
سایت اختصاصی:
www.aimjournal.ir
صندوق پستی:
4655-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/27
مدیر مسئول
دکتر ایرج فاضل
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی عروق
Iraj Fazel
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
سردبیر
دکتر رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor, Digestive Disease Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
هیات تحریریه
دکتر کریم وصال
دکتر کریم وصال
Karim Vessal
Founder of Iran J Radiol, Member, Iranian Academy of Medical Sciences,
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor, Psychiatric Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر مسلم بهادری
دکتر مسلم بهادری
استاد گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Moslem Bahadori
Professor, Pathology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر حسن اسفندبد
دکتر حسن اسفندبد
Hasan Esfandbod
دکتر فرشاد فرزادفر
استادیار پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت جهانی و جمعیت
Farshad Farzadfar
Assistant Professor, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Global Health and Population
دکتر حسین نجم آبادی
استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: زنتیک پزشکی
Hosein Najmabadi
Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: medical Genetics
دکتر تورج نیرنوری
دکتر تورج نیرنوری
Touraj Nayer Nouri
دکتر اسماعیل یزدی
دکتر اسماعیل یزدی
گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ismail Yazdi
Department of Oral & Maxillofacial Pathology and Surgery, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین عزیزی تبریززاد
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mohammad Hossein Azizi Tabrizzad
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Science and food industry
دکتر احمدرضا دهپور
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر آرش اعتمادی
دکتر آرش اعتمادی
Arash Etemadi
دکتر صادق مسرت مشهدی
دکتر صادق مسرت مشهدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوارش
Sadegh Massarrat Mashahadi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
دکتر سیاوش ناصری مقدم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Siavosh Nasseri Moghaddam
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیاوش صحت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Siavash Sehhat
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا زرین دست
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دارو شناسی
Mohammad Reza Zarrindast
Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
مدیر اجرایی
شکوفه برزآبادی
شکوفه برزآبادی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۸۸