درباره نشریه
ISSN:
2423-4044
eISSN:
2538-1547
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه ادیان و مذاهب
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر سید ابوالحسن نواب
سردبیر:
دکتر علی الله بداشتی
مدیرداخلی:
سید حسین چاوشی
تلفن:
025-32802610 ، داخلی: 478
سایت اختصاصی:
mazaheb.urd.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/05
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر سید ابوالحسن نواب
دانشیار
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: مذاهب فقهی، فقه و اصول
Abulhassan Navvab
Associate Professor
University of Religions and Denominations
Specialist: Jurisprudential religions, Jurisprudence and Principles
سردبیر
دکتر علی الله بداشتی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Ali Allah Bedashti
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Philosophy and theology
اعضای تحریریه
حجت الاسلام دکتر مهدی فرمانیان
معاون پژوهش دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: فرق و مذاهب اسلامی. سلفیه، اسماعیلیه،
Mahdi Farmanian

دکتر غلامحسین اعرابی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Gholam Hosein Arabi
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی الله بداشتی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Ali Allah Bedashti
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Philosophy and theology
دکتر عین الله خادمی
استاد معارف اسلامی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Einollah Khademi
Professor Islamic education
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر جعفر شانظری
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Jafar Shanazari
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Philosophy and theology
دکتر حسن طارمی راد
دانشیار بنیاد دائره المعارف اسلامی
Hasan Tarumiraad
Associate Professor of the Islamic Encyclopedia
دکتر رضا مختاری
مدیر موسسه کتابشناسی شیعه
رشته تخصصی: فقه و اصول؛ کتابشناسی
Reza Mokhtari
Director of the Institute of Shia Bibliography
Specialist: Jurisprudence and principles; bibliography
دکتر حمیدرضا شریعتمداری
دانشیار
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Reza Shariatmadari
Associate Professor
University of Religions and Denominations
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
Pierre Lory
Professor
Specialist: Islamic Studies, Muslim mysticism; Islamic esotericism; Quran comments
مدیرداخلی
سید حسین چاوشی

Seyyed Hosein Chavoshi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۵