درباره نشریه
ISSN:
2383-1812
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیر مسئول:
دکتر علی نجفی نژاد
سردبیر:
دکتر شعبان شتایی جویباری
دبیراجرایی:
جهانگیر محمدی
تلفن:
017-32430522
دورنگار:
017-32430522
سایت اختصاصی:
ejang.gau.ac.ir
نشانی:
گرگان، خیابان شهید بهشتی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، حوزه معاونت پژوهش و فناوری دفتر مجلات، ، کدپستی: 4913815739
تلفن همراه:
09113231517¡ 09365051629
صندوق پستی:
487-49175
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/19
مدیر مسئول
دکتر علی نجفی نژاد
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: آبخیزداری
Ali Najafinejad
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Watershed
سردبیر
دکتر شعبان شتایی جویباری
مدیر گروه
Shaban Shataee Jouibary

اعضای تحریریه
دکتر غلامعلی حشمتی
استاد دانشکده مرتع و آبخیزداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم گیاهی (اکولوژی مرتع)
Gholam Ali Heshmati
Professor School of Rangeland and Watershed Management
Gorgan University
Specialist: Plant Sciences (Rangeland Ecology)
دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
استاد دانشکده محیط زیست
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ارزیابی و مدل سازی محیط زیست، آمایش سرزمین، بهینه سازی کاربری ها
Abdolrasool Salmanmahiny
Professor environment College
Gorgan University
Specialist: Environmental assessment and modeling, Land Use Planning and Optimization
دکتر کریم سلیمانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: سنجش از دور
Karim Soleymani
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Remote Sensing
دکتر محمد سوداگر
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان
Mohammad Sudagar
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Aquaculture
دکتر محمد امینی
استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: علوم جنگل
Mohammad Amini
Assistant Professor of Research Sari Agricultural and Natural Resources Research Center
Specialist: Forest Science
دکتر مهدی فرح پور
دانشیار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
رشته تخصصی: سیستم پشتیبان برای برنامه ریزی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی
Mehdi Farahpour
Associate Professor of Forests and Rangelands Research Institute
Specialist: Planning support system in GIS
دکتر اصغر فلاح
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: جنگلداری
Asghar Fallah
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Forestry
دکتر محمدهادی معیری
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: جنگلداری
Mohammad Hadi Moayeri
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Forestry
ویراستارفارسی
دکتر محسن مصطفی
استادیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: مهندسی جنگل
Mohsen Mostafa
Assistant Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Forest Engineering
ویراستار انگلیسی
دکتر سید محمد واعظ موسوی

رشته تخصصی: جنگلشناسی
Seyyed Mohammad Vaez Moosavi

Specialist: Forestry
دبیراجرایی
جهانگیر محمدی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم جنگل
Jahangir Mohammadi

Gorgan University
Specialist: Forest Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۹