درباره نشریه
ISSN:
1735-6814
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیر مسئول:
دکتر علی نجفی نژاد
سردبیر:
دکتر افشین سلطانی
مدیر اجرایی:
معصومه ایمن طلب
مدیرداخلی:
امیر حجارپور
تلفن:
017-32245884
017-32430522
دورنگار:
017-32245884
017-32430522
سایت اختصاصی:
www.springer.com/life+sciences/agriculture/journal/42106
نشانی:
گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، معاونت پژوهشی و فناوری،
صندوق پستی:
15739-49138
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/05
مدیر مسئول
دکتر علی نجفی نژاد
استاد آبخیزداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: آبخیزداری
Ali Najafinejad
Professor, watershed management
Gorgan University
Specialist: watershed management
سردبیر
دکتر افشین سلطانی

رشته تخصصی: کشاورزی: مدل سازی سیستم های تولید گیاهی
Afshin Soltani

اعضای تحریریه
v vadez
v vadez

منوچهر قلی پور
منوچهر قلی پور

ابوالحسن هاشمی
ابوالحسن هاشمی

جی هوگنبوم
جی هوگنبوم

احمد منشادی
احمد منشادی

اف مونتمورو
اف مونتمورو

ام پالا
ام پالا

جی رابرتسون
جی رابرتسون

دکتر علیرضا سپاسخواه
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Alireza Sepaskhah
Professor
University of Shirazu
Specialist: Irrigation and Drainage
تی شرایوا
تی شرایوا

کی سیدیک
کی سیدیک

Q yu
Q yu

مدیر اجرایی
معصومه ایمن طلب
معصومه ایمن طلب

مدیرداخلی
امیر حجارپور

Amir Hajjarpoor

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۲