درباره نشریه
ISSN:
2383-0891
eISSN:
2645-3827
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق
مدیر مسئول:
دکتر مصباح الهدی باقری
سردبیر:
دکتر علی رضاییان
مدیرداخلی:
امیرحسین غفاری
سایت اختصاصی:
smt.journals.isu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع) ، امور علمی و تحریریه، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
صندوق پستی:
159-14655
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/30
مدیر مسئول
دکتر مصباح الهدی باقری
استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: بازاریابی بین الملل
Mesbaholhoda Bagheri
Assistant Professor, Faculty of Islamic Education and Management,
Specialist: international marketing
سردبیر
دکتر علی رضاییان
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت رفتاری(بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Professor, Faculty of Management and Accounting,
Specialist: Behavioral management (management improvement)
هیات تحریریه
دکتر علی رضاییان
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت رفتاری(بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Professor, Faculty of Management and Accounting,
Specialist: Behavioral management (management improvement)
دکتر سیدرضا سیدجوادین
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، منابع انسانی
Seyed Reza Seyedjavadin
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Human Resources Management, human resources
دکتر حسن دانائی فرد
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hassan Danaeefard
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: governmental management
دکتر محمدعلی بابایی زکیلکی
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک، مدیریت بازرگانی
Mohammad Ali Babaei Zakilaki
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: strategic Managment, Business Management
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Esmail Fadaeenejad
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Financial Management
دکتر علی دیواندری
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Divandari
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: governmental management
دکتر غلامرضا گودرزی
دانشیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت صنعتی
Gholam Reza Goodarzi
Associate Professor,
Specialist: Management of Operations Research, Industrial Management
دکتر محمد طالبی
استادیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Talebi
Assistant Professor,
Specialist: Financial Management
مدیرداخلی
امیرحسین غفاری
Amir Hossein Ghaffari
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۱