درباره نشریه
ISSN:
2008-3211
eISSN:
2228-6632
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق
مدیر مسئول:
دکتر عباس مصلایی پوریزدی
سردبیر:
دکتر مهدی ایزدی
مدیرداخلی:
محمد عترت دوست
سایت اختصاصی:
qhs.isu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران ، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)
تلفن همراه:
09360707657
صندوق پستی:
159-14655
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/07
مدیر مسئول
دکتر عباس مصلایی پوریزدی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abbas Musallaipour Yazdi
Associate Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سردبیر
دکتر مهدی ایزدی
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mehdi Eizadi
Professor
University of Urmia
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر مهدی ایزدی
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mehdi Eizadi
Professor
University of Urmia
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی
استاد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تفسیر قرآن، علوم قرآنی، قرائات، ادبیات عرب
Mohammadreza Haji Esmaeili
Professor, teology
University of Isfahan
دکتر نیکو دیالمه
دانشیار گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم تربیتی و معارف اسلامی
Nikoo Dialameh
Associate Professor, emam sadeq
Liyakat Takim
Professor McMaster University
Specialist: Religious studies
Gabriel Said Reynolds
University of Notre Dame
Specialist: Program in Islamic Studies
دکتر احمد پاکتچی
دانشیار علوم قرآن و حدیث
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ahmad Pakatchi
Associate Professor, Quran and Hadith Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر عباس مصلایی پوریزدی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abbas Musallaipour Yazdi
Associate Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سید رضا مودب
استاد گروه علوم قران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: الهیات ، علوم قران و حدیث و تفسیر
Sayed Reza Moaddab
Professor, qoran
University of Qom
دکتر عبدالهادی فقهی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abdol Hadi Feghhizade
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیرداخلی
محمد عترت دوست
محمد عترت دوست

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۳