درباره نشریه
ISSN:
2008-2835
eISSN:
2008-4625
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (پژوهشکده ابن سینا)
مدیر مسئول:
دکتر محمدمهدی آخوندی
سردبیر:
دکتر شاهین آخوندزاده
دستیار سردبیر:
دکتر نیما رضایی
مدیر اجرایی:
دکتر هاله کوثری
تلفن:
021-22404144
دورنگار:
021-22404144
سایت اختصاصی:
www.ajmb.org
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، خیابان ولنجک، خیابان هجدهم، کوچه شب بو، پلاک 2 و 3، ، کدپستی: 1985743413
صندوق پستی:
1177-19615
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/29
مدیر مسئول
دکتر محمدمهدی آخوندی
دکتر محمدمهدی آخوندی
موسسه تحقیقات ابن سینا
Mohammad Mehdi Akhondi
Avicenna Research Institute,
سردبیر
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor, Psychiatric Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دستیار سردبیر
دکتر نیما رضایی
استاد مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Nima Rezaei
Professor, Molecular Immunology Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
هیات تحریریه
دکتر سیدعلی آذین
استادیار مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل آموزش و ارتقای سلامت
Seyed Ali Azin
Assistant Professor of Reproductive Biotechnology Research Center,
Zeliha Selam oglu
Specialist: Biology
دکتر محمدرضا عباس زادگان
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohammad Reza Abbas Zadegan
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر سهیلا اژدری
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Soheila Ajdary
Specialist: Immunology
Marc Fellous
Marc Fellous
دکتر عباس قادری
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ایمونولوژی، ایمنی شناسی
Abbas Ghaderi
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر محمدرضا خرمی زاده
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Reza Khorrami Zadeh
Tehran University of Medical Sciences
Richard Lockshin
Richard Lockshin
دکتر علی اکبر موسوی موحدی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوفیزیکی-شیمی
Ali Akbar Moosavi Movahedi
University of Tehran
Specialist: Biophysical-chemistry
دکتر سیدجواد مولی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک
Seyyed Javad Mowla
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Genetics
دکتر مهدی صادقی
دانشیار انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: بیوانفورماتیک
Mehdi Sadeghi
Associate Professor of National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology,
Specialist: Bioinformatics
دکتر محمدرضا صادقی
Mohammad Reza Sadeghi
دکتر احمدرضا شاه وردی
دکتر احمدرضا شاه وردی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ahmad Reza Shahverdi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی شکرگزار
استاد
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت
Mohammad Ali Shokr Gozar
Professor,
Specialist: Medical Biotechnology and Tissue Engineering
Hammarstrom Lennart
Hammarstrom Lennart
Mai Mabrouk
Mai Mabrouk
ویراستار انگلیسی
سپیده حنیفه زاده
سپیده حنیفه زاده
Sepideh Hanifeh Zadeh
مدیر اجرایی
دکتر هاله کوثری
Haleh Kosari
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۳