درباره نشریه
ISSN:
1735-9880
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مدیر مسئول:
دکتر مهدی رهنما
سردبیر:
دکتر مریم شمس لاهیجانی
تلفن:
024-33465890
دورنگار:
024-33465890
سایت اختصاصی:
qjaphd.sinaweb.net
نشانی:
زنجان، اعتمادیه، خیابان معلم، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، معاونت پژوهشی، دفتر مجله
صندوق پستی:
1464-45195
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/10
مدیر مسئول
دکتر مهدی رهنما
دانشیار واحد زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی-علوم جانوری
Mehdi Rahnama
Associate Professor Zanjan unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Biology-Animal Sciences
سردبیر
دکتر مریم شمس لاهیجانی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جنین شناسی و تکوین جانوری
Maryam Shams Lahiji
Professor
Shahid Beheshti University
اعضای تحریریه
دکتر بهروز ابطحی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ماهیان
Behrooz Abtahi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Aquatic Ecotoxicology & Ecophysiology
دکتر جواد بهار آرا
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رشته تخصصی: تکوین جانوری
Javad Baharara
Professor
Mashhad Branch, Islamic Azad University
Specialist: Animal Genesis
دکتر محمدرضا بیگدلی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Mohammad Reza Bigdeli
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: medical Physiology
دکتر زهرا دیلمی خیابانی
استادیار واحد زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست سلولی
Zahra Deylami Khiabani
Assistant Professor Zanjan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Biocell
دکتر مهدی رهنما
دانشیار واحد زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی-علوم جانوری
Mehdi Rahnama
Associate Professor Zanjan unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Biology-Animal Sciences
دکتر شهربانو عریان
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: بیولوژی، فیزیولوژی جانوری
Shahr Banoo Oryan
Professor
Kharazmi University
Specialist: Biology, animal physiology
دکتر مریم شمس لاهیجانی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جنین شناسی و تکوین جانوری
Maryam Shams Lahiji
Professor
Shahid Beheshti University
دکتر محمد مرادی
دکتر محمد مرادی
استاد
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: زیست شناسی جانوری
Mohammad Moradi
Professor
University of Zanjan
Specialist: Animal Biology
دکتر مختار مختاری
استاد واحد کازرون
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Mokhtar Mokhtari
Professor Kazerun unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Animal Physiology
ویراستارفارسی
دکتر احمد مجد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکوین گیاهی، زیست شناسی، سیتولوژی و مورفوژنز گیاهی
Ahmad Majd
Professor
Kharazmi University
Specialist: Plant devopmental biology, biology, Plant cytology and morphogenesis
دکتر تورج عقدایی
دانشیار واحد زنجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Touraj Aghdaee
Associate Professor Zanjan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian the literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۴