درباره نشریه
ISSN:
1735-8140
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
آیت الله محسن اراکی
مدیر مسئول:
علی اصغر اوحدی
سردبیر:
دکتر سید حسین هاشمی
سردبیر:
شجاع علی میرزا
مدیر اجرایی:
محمدهادی باباخانیان
تلفن:
021-88822532
دورنگار:
021-88822532
صندوق پستی:
6995-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1392/12/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۰