درباره نشریه
ISSN:
2345-377X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
مدیر مسئول:
دکتر محسن عشوریان
سردبیر:
دکتر محسن عشوریان
مدیرداخلی:
دکتر حسین امامی
تلفن:
031-52472204
دورنگار:
031-52472204
سایت اختصاصی:
www.mjee.org
نشانی:
مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، دفتر فصلنامه مهندسی برق مجلسی، ، کدپستی: 8631656451
صندوق پستی:
111-86315
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/21
مدیر مسئول
دکتر محسن عشوریان
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
رشته تخصصی: برق
Mohsen Ashourian
Associate Professor, Majlesi Branch, majlesi Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electricity
سردبیر
دکتر محسن عشوریان
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
رشته تخصصی: برق
Mohsen Ashourian
Associate Professor, Majlesi Branch, majlesi Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electricity
هیات تحریریه
سیداحسان علوی
سیداحسان علوی
دانشگاه آزاد اسلامی
Seyed Ehsan Alavi
Majlesi Branch, Branch, Islamic Azad University
Mohammad Salay Naderi
Mohammad Salay Naderi
North Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
سیدمهدی سجادیه
سیدمهدی سجادیه
دانشگاه آزاد اسلامی
Sayed Mahdi Sajadieh
Branch, Islamic Azad University
دکتر علی مونادی
دکتر علی مونادی
دکتر احسان اسفندیاری
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
رشته تخصصی: برق
Ehsan Esfandiari
Assistant Professor, Majlesi Branch, majlesi Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electricity
دکتر باساک یلدیریم
دکتر باساک یلدیریم
دکتر سعید گازور
دکتر سعید گازور
دکتر  موریساکو
دکتر موریساکو
دکتر نصرت گرانپایه
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مخابرات
Nosrat Granpayeh
Professor, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر حسین امامی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
رشته تخصصی: برق
Hossein Emami
Associate Professor, Majlesi Branch, majlesi Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electricity
دکتر مهرزاد بی گوشه
دکتر مهرزاد بی گوشه
دانشگاه شیراز
Mehrzad Biguesh
University of Shirazu
دکتر مجید هورانی
دکتر مجید هورانی
دکتر مریم شجاعی باغینی
دکتر مریم شجاعی باغینی
دکتر یو سونگ هو
دکتر یو سونگ هو
دکتر بهنام محمدی ایواتلو
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق - سیستمهای قدرت
Behnam Mohammadi Ivatlo
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: Electrical Engineering - Power Systems
دکتر علیرضا سرودی
استادیار دانشگاه تهران
Alireza Soroudi
Assistant Professor, University of Tehran
دکتر مجتبی آقامیرسلیم
استاد گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: قدرت
Mojtaba Agha Mirsalim
Professor, Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: the power
دکتر  جین
دکتر جین
دکتر علی عابدی
دکتر آرش دقیقی
دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
Arash Daghighi
Associate Professor, Faculty of Engineering, Shahrekord University
Specialist: Electrical Engineering (Electronics, Telecommunications)
دکتر عبدل حلیم بین محمد یتیم
دکتر عبدل حلیم بین محمد یتیم
دکتر مهرداد جعفربلند
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: ماشینهای الکتریکی و درایوها
Mehrdad Jafar Boland
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Electrical Machines and Drive
Ioannis Lambadaris
Ioannis Lambadaris
دکتر مسعود بابایی زاده
دانشگاه صنعتی شریف
Massoud Babaiezadeh
Sharif University of Technology
دکتر ذبیح الله قاسملویی
استاد
Zabih Ghasemlooee
Professor, Northumbria University, UK,
دکتر هونگ جیونگ
دکتر هونگ جیونگ
دکتر پیمان معلم
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برق - الکترونیک
Payman Moallem
Professor, University of Isfahan
Specialist: Power Electronics
دکتر فرید شیخ الاسلام
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: کنترل فازی - سیستم های هوشمند
Farid Sheikholeslam
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Fuzzy Control- Intelligent Systems
دکتر عباس ربیعی
دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: مهندسی برق
Abbas Rabiei
Associate Professor, Faculty of Engineering, University of Zanjan
Specialist: electrical engineering
دکتر سمیه اسدی
دکتر موسی مرزبند
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
رشته تخصصی: مهندسی برق- قدرت
Moosa Marzband
Assistant Professor, Lahijan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electrical Power Engineering
دکتر حسن مهرجردی
دکتر حسن مهرجردی
مدیرداخلی
دکتر حسین امامی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
رشته تخصصی: برق
Hossein Emami
Associate Professor, Majlesi Branch, majlesi Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electricity
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۱