درباره نشریه
ISSN:
2345-377X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
مدیر مسئول:
دکتر محسن عشوریان
سردبیر:
دکتر محسن عشوریان
مدیرداخلی:
دکتر حسین امامی
تلفن:
031-52472204
دورنگار:
031-52472204
سایت اختصاصی:
mjee.isfahan.iau.ir
نشانی:
مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، دفتر فصلنامه مهندسی برق مجلسی، ، کدپستی: 8631656451
صندوق پستی:
111-86315
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/02
مدیر مسئول
دکتر محسن عشوریان
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
رشته تخصصی: برق
Mohsen Ashourian
Associate Professor Majlesi Branch
majlesi Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electricity
سردبیر
دکتر محسن عشوریان
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
رشته تخصصی: برق
Mohsen Ashourian
Associate Professor Majlesi Branch
majlesi Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electricity
اعضای تحریریه
سید احسان علوی
سید احسان علوی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Seyed Ehsan Alavi
Majlesi Branch
Central Office, Islamic Azad University
Mohammad Salay Naderi
Mohammad Salay Naderi
North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
سید مهدی سجادیه
سید مهدی سجادیه

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Sayed Mahdi Sajadieh

Central Office, Islamic Azad University
دکتر احسان اسفندیاری
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
رشته تخصصی: برق
Ehsan Esfandiari
Assistant Professor Majlesi Branch
majlesi Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electricity
دکتر سعید گازور
دکتر سعید گازور

دکتر نصرت گرانپایه
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مخابرات
Nosrat Granpayeh
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر حسین امامی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
رشته تخصصی: برق
Hossein Emami
Associate Professor Majlesi Branch
majlesi Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electricity
دکتر مهرزاد بی گوشه
دکتر مهرزاد بی گوشه

دانشگاه شیراز
Mehrzad Biguesh

University of Shirazu
دکتر یو سونگ هو
دکتر یو سونگ هو

دکتر بهنام محمدی ایواتلو
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق - سیستمهای قدرت
Behnam Mohammadi Ivatlo
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Electrical Engineering - Power Systems
دکتر علیرضا سرودی
استادیار
دانشگاه تهران
Alireza Soroudi
Assistant Professor
University of Tehran
دکتر مجتبی آقامیرسلیم
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: قدرت
Mojtaba Agha Mirsalim
Professor Department of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: the power
دکتر علی عابدی

دکتر آرش دقیقی
دانشیار دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
Arash Daghighi
Associate Professor Faculty of Engineering
Shahrekord University
Specialist: Electrical Engineering (Electronics, Telecommunications)
دکتر مهرداد جعفربلند
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: ماشینهای الکتریکی و درایوها
Mehrdad Jafar Boland
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Electrical Machines and Drive
دکتر مسعود بابایی زاده

دانشگاه صنعتی شریف
Massoud Babaiezadeh

Sharif University of Technology
دکتر ذبیح الله قاسملویی
استاد
Zabih Ghasemlooee
Professor Northumbria University, UK
دکتر پیمان معلم
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برق - الکترونیک
Payman Moallem
Professor
University of Isfahan
Specialist: Power Electronics
دکتر فرید شیخ الاسلام
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: کنترل فازی - سیستم های هوشمند
Farid Sheikholeslam
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Fuzzy Control- Intelligent Systems
دکتر عباس ربیعی
دانشیار دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: مهندسی برق
Abbas Rabiei
Associate Professor Faculty of Engineering
University of Zanjan
Specialist: electrical engineering
دکتر سمیه اسدی

دکتر موسی مرزبند
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
رشته تخصصی: مهندسی برق- قدرت
Moosa Marzband
Assistant Professor
Lahijan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electrical Power Engineering
مدیرداخلی
دکتر حسین امامی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
رشته تخصصی: برق
Hossein Emami
Associate Professor Majlesi Branch
majlesi Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electricity
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۵۴