درباره نشریه
ISSN:
2008-3114
eISSN:
2476-7697
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مدیر مسئول:
دکتر ساسان قاسمی
سردبیر:
محمد عبداللهی
مدیرداخلی:
مهندس مجتبی جهانشاهی
کارشناس:
مرضیه نیک خوی
تلفن:
071-36191541
نشانی:
شیراز، کیلومتر 5 جاده شهر جدید صدرا، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، دانشکده علوم کشاورزی
سایت اختصاصی:
/sanad.iau.ir/journal/ppj
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/09
مدیر مسئول
دکتر ساسان قاسمی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی (ویروس شناسی)
Sasan Ghasemi
Assistant Professor
Shiraz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Plant Pathology (Virology)
سردبیر
محمد عبداللهی
استاد بازنشسته
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی- نماتدشناسی
Mohammad Abdollahi

Specialist: Plant pathology- nematology
اعضای تحریریه
دکتر هادی استوان
استاد واحد شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حشره شناسی
Hadi Ostovan
Professor Shiraz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Entomology
دکتر حسن پاک نیت
دانشیار
دانشگاه شیراز
Hasan Pakniat
Associate Professor
University of Shirazu
دکتر حسام الدین رمضانی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: یماری شناسی گیاهی
Hesamoddin Ramezani
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Plant Pathology
مصطفی حقانی فضل
ویرایش، پژوهش، ترجمه
Mostafa Haghanifazl

دکتر مجید فلاح زاده
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
رشته تخصصی: حشره شناسی
Majid fallahzadeh
Associate Professor
Jahrom Branch, Islamic Azad University
Specialist: Entomology
دکتر محمد صالحی ابرقویی
دانشیار
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mohammad Salehi Abarghooee
Associate Professor
Specialist: Plant Pathology
مدیرداخلی
مهندس مجتبی جهانشاهی

Mojtaba Jahanshahi

کارشناس
مرضیه نیک خوی

Marzieh Nikkhooy

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۰