درباره نشریه
ISSN:
2008-3114
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مدیر مسئول:
دکتر هادی استوان
سردبیر:
دکتر مجید فلاح زاده
مدیرداخلی:
دکتر شهرام حسامی
تلفن:
071-36191519
سایت اختصاصی:
ppj.iaushiraz.ac.ir
نشانی:
شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله گیاه پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/15
مدیر مسئول
دکتر هادی استوان
استاد واحد شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حشره شناسی
Hadi Ostovan
Professor Shiraz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Entomology
سردبیر
دکتر مجید فلاح زاده
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
رشته تخصصی: حشره شناسی
Majid fallahzadeh
Associate Professor
Jahrom Branch, Islamic Azad University
Specialist: Entomology
اعضای تحریریه
دکتر هادی استوان
استاد واحد شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حشره شناسی
Hadi Ostovan
Professor Shiraz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Entomology
دکتر حسن پاک نیت
دانشیار
دانشگاه شیراز
Hasan Pakniat
Associate Professor
University of Shirazu
دکتر حسام الدین رمضانی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: یماری شناسی گیاهی
Hesamoddin Ramezani
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Plant Pathology
دکتر محمد عبداللهی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی، و دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، بیماریشناسی گیاهی
Mohammad Abdollahi
Professor Pharmaceutical Sciences Research Center, AND School of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Plant Pathology
دکتر مجید فلاح زاده
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
رشته تخصصی: حشره شناسی
Majid fallahzadeh
Associate Professor
Jahrom Branch, Islamic Azad University
Specialist: Entomology
دکتر ساسان قاسمی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی (ویروس شناسی)
Sasan Ghasemi
Assistant Professor
Shiraz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Plant Pathology (Virology)
دکتر محمد صالحی ابرقویی
دانشیار
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mohammad Salehi Abarghooee
Associate Professor
Specialist: Plant Pathology
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدصادق باقری
دکتر محمدصادق باقری

مدیرداخلی
دکتر شهرام حسامی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رشته تخصصی: حشره شناسی
Shahram Hesami
Assistant professor
Shiraz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Entomology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۲