درباره نشریه
ISSN:
1735-8221
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
مدیر مسئول:
دکتر جواد هروی
سردبیر:
دکتر امیر اکبری
مدیرداخلی:
دکتر امید سپهری
کارشناس:
احمد طاهری
تلفن:
058-32296986-92
دورنگار:
058-32296986-92
سایت اختصاصی:
history.bojnourdiau.ac.ir
نشانی:
بجنورد، خیابان 17 شهریور، خیابان دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، گروه تاریخ
اشتراک:
پست الکترونیک:
amirakbari84@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/19
مدیر مسئول
جواد هروی
جواد هروی عضو هیات علمی واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ
Javad Heravi
Faculty member, Bojnord unit,
Specialist: history
کارشناس
احمد طاهری
واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Ahmad Taheri
Bojnord unit,
Specialist: Library and Information
سردبیر
امیر اکبری
عضو هیات علمی واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ
Amir Akbari
Faculty member, Bojnord unit,
Specialist: history
هیات تحریریه
محمدتقی ایمان پور
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران باستان
Mohammad Taghi Imanpour
Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: History, Ancient Ancient History
حسین الهی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ
Hossein Elahi
Faculty member, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: history
عباسعلی تفضلی
دانشیار واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ
Abbas Ali Tafazoli
Associate Professor, Mashhad Unit,
Specialist: Date, History and Civilization of Muslim Nations
محمدنبی سلیم
عضو هیات علمی واحد شاهرود دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ
Mohamad Nabi Salimi
Faculty member, Shahrood unit,
Specialist: Date
رضا شعبانی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ
Raza Shabani
Faculty member, Shahid Beheshti University
Specialist: history
مصیب عباسی
عضو هیات علمی واحد گرمسار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ
Mosayab Abbasi
Faculty member, Garmsar unit,
Specialist: history
میرزا ملا احمد
رشته تخصصی: تاریخ
Mirza Mollah Ahmad
Specialist: history
ویراستارفارسی
احمد طاهری
واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Ahmad Taheri
Bojnord unit,
Specialist: Library and Information
مدیرداخلی
امید سپهری
عضو هیات علمی واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ
Omid Sepehri
Faculty member, Bojnord unit,
Specialist: history
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۲