درباره نشریه
ISSN:
1735-8221
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
مدیر مسئول:
دکتر جواد هروی
سردبیر:
دکتر امیر اکبری
مدیرداخلی:
دکتر امید سپهری
ویراستار فارسی:
احمد طاهری
کارشناس:
احمد طاهری
تلفن:
058-32296986-92
دورنگار:
058-32296986-92
سایت اختصاصی:
history.bojnourdiau.ac.ir
نشانی:
بجنورد، خیابان 17 شهریور، خیابان دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، گروه تاریخ
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/23
مدیر مسئول
دکتر جواد هروی
جواد هروی عضو هیات علمی واحد بجنورد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ
Javad Heravi
Faculty member Bojnord unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: history
سردبیر
دکتر امیر اکبری
عضو هیات علمی واحد بجنورد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ
Amir Akbari
Faculty member Bojnord unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: history
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی ایمان پور
استاد گروه تاریخ
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران باستان
Mohammad Taghi Imanpour
Professor, Department of History
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: History, Ancient Ancient History
دکتر حسین الهی
عضو هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ
Hossein Elahi
Faculty member
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: history
دکتر عباسعلی تفضلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رشته تخصصی: تاریخ وتمدن ملل اسلامی
Abbas Ali Tafazoli

Mashhad Branch, Islamic Azad University
Specialist: History and Civilization of the Islamic Nations
دکتر محمدنبی سلیم
استادیار تاریخ. دانشگده علوم انسانی. دانشگاه آزاد شاهرود
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Nabi Salim
Assistant Professor, departement of History
Shahrood Branch, Islamic Azad University
دکتر رضا شعبانی
عضو هیات علمی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ
Raza Shabani
Faculty member
Shahid Beheshti University
Specialist: history
دکتر مصیب عباسی
عضو هیات علمی واحد گرمسار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ
Mosayab Abbasi
Faculty member Garmsar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: history
Mirza Mollah Ahmad

Specialist: history
ویراستار فارسی
احمد طاهری
واحد بجنورد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Ahmad Taheri
Bojnord unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information
مدیرداخلی
دکتر امید سپهری
عضو هیات علمی واحد بجنورد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ
Omid Sepehri
Faculty member Bojnord unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: history
کارشناس
احمد طاهری
واحد بجنورد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Ahmad Taheri
Bojnord unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۵