درباره نشریه
eISSN:
2345-2641
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر داوود یادگاری نیا
سردبیر:
دکتر مسعود مردانی
مدیر اجرایی:
دکتر بیتا پورکاوه
تلفن:
021-22439963-8
دورنگار:
021-22439963-8
سایت اختصاصی:
www.archcid.com
نشانی:
تهران، اتوبان چمران، اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، طبقه هفتم
صندوق پستی:
1159-19615
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/25
مدیر مسئول
دکتر داوود یادگاری نیا
داوود یادگاری نیا
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Davood Yadegary Nia
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
سردبیر
دکتر مسعود مردانی
مسعود مردانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Masoud Mardani
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
هیات تحریریه
سیدعبدالوهاب البرزی
استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی، میکروب شناسی ورزشی
Seyed Abdol Vahab Alborzi
Professor, Department of Pediatrics, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medicine, Medical Microbiology
دکتر زهره امین زاده بارفروشی
زهره امین زاده بارفروشی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Zohreh Amin Zadeh Bar Forooshi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
Stephen Calder Wood
استاد
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Stephen Calder Wood
Professor,
Specialist: Infectious Diseases
لطیف گچکار
استاد بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Latif Gach Kar
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر حسین گودرزی
حسین گودرزی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Hossein Goudarzi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی
محبوبه حاجی عبدالباقی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Mahboobeh Haji Abdol Baghi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
محمدرضا حسنجانی روشن
استاد گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Mohammad Reza Hasan Jani Roshan
Professor, Infectious and tropical diseases, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر مسعود مردانی
مسعود مردانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Masoud Mardani
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
مینو محرز
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Minoo Mohraz
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
Kenneth Rolston
استاد
رشته تخصصی: پزشکی
Kenneth Rolston
Professor,
Specialist: Kenneth
George Schmid
George Schmid
دکتر داوود یادگاری نیا
داوود یادگاری نیا
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Davood Yadegary Nia
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
مدیر اجرایی
دکتر بیتا پورکاوه
بیتا پورکاوه
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Bita Pour Kaveh
Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۵۰