درباره نشریه
eISSN:
2345-2641
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر داوود یادگاری نیا
سردبیر:
دکتر مسعود مردانی
مدیر اجرایی:
دکتر بیتا پورکاوه
تلفن:
021-22439963-8
دورنگار:
021-22439963-8
نشانی:
تهران، اتوبان چمران، اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، طبقه هفتم
صندوق پستی:
1159-19615
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/archives-of-clinical-infectious-diseases
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/06
مدیر مسئول
دکتر داوود یادگاری نیا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Davood Yadegarynia
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
سردبیر
دکتر مسعود مردانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Masoud Mardani
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
اعضای تحریریه
دکتر سید عبدالوهاب البرزی
استاد گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی، میکروب شناسی ورزشی
Seyed Abdol Vahab Alborzi
Professor Department of Pediatrics
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medicine, Medical Microbiology
دکتر زهره امین زاده بارفروشی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Zohreh Amin Zadeh Bar Forooshi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
Stephen Calder Wood
Stephen Calder Wood
Professor Massachusetts General Hospital, Boston, The USA
Specialist: Infectious Diseases
دکتر لطیف گچکار
استاد بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Latif Gachkar
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر حسین گودرزی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: میکروبیولوژی، میکروب شناسی بالینی
Hossein Goudarzi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology, Clinical Microbiology
دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Mahboobeh Haji Abdol Baghi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر محمدرضا حسنجانی روشن
استاد گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Mohammad Reza Hasanjani Roshan
Professor Infectious and tropical diseases
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر مسعود مردانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Masoud Mardani
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر مینو محرز
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Minoo Mohraz
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
Kenneth Rolston
Kenneth Rolston
Professor Department of Infectious Diseases, MD Anderson Cancer Center, University of Texas, Texas, The USA
Specialist: Kenneth
George Schmid
George Schmid
Department of HIV/AIDS, World Health Organization, Switzerland
دکتر داوود یادگاری نیا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Davood Yadegarynia
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
مدیر اجرایی
دکتر بیتا پورکاوه
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Bita Pour Kaveh
Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۸۵۶