درباره نشریه
ISSN:
2088-4595
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن خون و سرطان کودکان ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدسعید رحیمی نژاد
سردبیر:
دکتر حسن ابوالقاسمی
تلفن:
021-66912679
دورنگار:
021-66912679
سایت اختصاصی:
www.ijbc.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، خیابان شهید طوسی، شماره 63، طبقه اول، ، کدپستی: 1419783311
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/30
مدیر مسئول
دکتر محمدسعید رحیمی نژاد

سردبیر
دکتر حسن ابوالقاسمی
دکتر حسن ابوالقاسمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: انکولوژی خون شناسی کودکان
Hasan Abolghasemi
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Hematology Oncology
اعضای تحریریه
 Aggarwal
Aggarwal

دکتر مردآویژ آل بویه
دکتر مردآویژ آل بویه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mardavij Aleboyeh

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمدتقی آذرنیان
دکتر محمدتقی آذرنیان

دکتر آندرآ بیوندی
دکتر آندرآ بیوندی

دکتر ماریا دومنیکا کاپلینی
دکتر ماریا دومنیکا کاپلینی

دکتر محمد فرانوش
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Faranoosh
Professor
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Pediatric
دکتر اردشیر قوام زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انکولوژی خون شناسی
Ardeshir Ghavamzadeh
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Haematology Oncology
دکتر احمد خالق نژادطبری
استاد مرکز تحقیقات جراحی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Ahmad Khaleghnejiad Tabari
Professor Pediatric Surgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Paediatric Surgery
دکتر فرید کوثری

Farid Kosari

دکتر حسین نجم آبادی
استاد
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: زنتیک پزشکی
Hosein Najmabadi
Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: medical Genetics
دکتر آکیرا ناکاگاوارا
دکتر آکیرا ناکاگاوارا

دکتر اودیل اوبرلین
دکتر اودیل اوبرلین

دکتر محمد پدرام
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: هماتولوژی و آنکولوژی
Mohammad Pedram
Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Hematology and Oncology
دکتر فلورا پیوندی
استاد
رشته تخصصی: هماتولوژی
Flora Peyvandi
Professor
Specialist: Hematology
 Ravindranath
Ravindranath

دکتر حوری رضوان
دکتر حوری رضوان
استاد مرکز تحقیقات انتقال خون
Hoori Rezvan
Professor of Blood Transfusion Research Center
دکتر فرهاد سمیعی
دکتر فرهاد سمیعی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Farhad Samiei
Associate Professor Cancer Institute
Tehran University of Medical Sciences
 Schrappe
Schrappe

دکتر علی طاهر
دکتر علی طاهر

دکتر پل تلفر
دکتر پل تلفر

دکتر پروانه وثوق
دکتر پروانه وثوق

دکتر پیتر هانس واگنر
دکتر پیتر هانس واگنر

دکتر خدامراد زندیان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Khodamorad Zandian

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۶