درباره نشریه
ISSN:
X434-8002
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا اعرافی
سردبیر:
دکتر محمدجواد زارعان
دبیر تحریریه:
دکتر اسدالله طوسی
مدیر اجرایی:
سید حسن حسینی امینی
مسئول اشتراک:
مهدی دهقان
دورنگار:
025-32113474
سایت اختصاصی:
eslampajoheshha.nashriyat.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، اداره نشریات تخصصی، دفتر نشریه
سامانه پیام کوتاه:
10002532113473
صندوق پستی:
186-37165
اشتراک:
تلفن:
025-32113474
دورنگار:
025-32113474
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/21
مدیر مسئول
دکتر علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: اجتهاد حوزوی - علوم تربیتی
Ali Reza Aarafi
Director of seminaries throughout the country
Al-Mustafa International University
Specialist: Ijtihad Hossein - Educational Sciences
دبیر تحریریه
دکتر اسدالله طوسی
استادیار گروه علوم تربیتی
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: تعلیم و تربیت - اخلاق - معارف اسلامی
Asadola Tosi
Assistant Professor, educationag depatment
Specialist: education- morality- islamic studies
سردبیر
دکتر محمدجواد زارعان
استادیار موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Javad Zarean
Associate Professor Ethics and Higher Education Institution
Al-Mustafa International University
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: اجتهاد حوزوی - علوم تربیتی
Ali Reza Aarafi
Director of seminaries throughout the country
Al-Mustafa International University
Specialist: Ijtihad Hossein - Educational Sciences
دکتر مسعود جان بزرگی
استاد
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: روانشناسی
Masoud Janbozorgi
Professor Research Institute of Hawzah and University
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Psychology
دکتر علی حسین زاده
دکتر علی حسین زاده
استادیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: فقه واصول
Ali Hoseinzadeh
Assistant Professor
University of Kashan
Specialist: Jurisprudence and Law
دکتر سید احمد رهنمایی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Sayyed Ahmad Rahnemaei
Associate Professor Imam Khomeini Institute of Education and Research
دکتر محمدجواد زارعان
استادیار موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Javad Zarean
Associate Professor Ethics and Higher Education Institution
Al-Mustafa International University
دکتر محمدناصر سقای بی ریا
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Naser Saghghayeh Biria
Assistant Professor of Imam Khomeini Institute of Education and Research
Specialist: psychology
دکتر عباسعلی شاملی
دانشیار روانشناسی تربیتی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: Culture & Values in Education Developmental Psychology
Abbas Ali Shameli
Associate Professor, Educational Psychology
Al-Mustafa International University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر سید محمد غروی راد
استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: روان شناسی
Seyyed Mohammad Gharavirad
Assistant Professor, Department of Higher Education and Research
Specialist: Psychology
مدیر اجرایی
سید حسن حسینی امینی
سید حسن حسینی امینی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۹