درباره نشریه
ISSN:
2008-4544
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی علمی، کاربردی هلال ایران
مدیر مسئول:
دکتر احمد سلطانی
سردبیر:
دکتر سیدرضا رئیس کرمی
مسئول اشتراک:
زهرا زارع طوسی
تلفن:
021-88974892 ، داخلی: 520،504
دورنگار:
021-88974892 ، داخلی: 520،504
سایت اختصاصی:
www.jorar.ir
نشانی:
تهران، خیابان فلسطین، خیابان ایتالیا، پلاک 1، موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران، دفتر مجله علمی امداد و نجات
صندوق پستی:
44993-14166
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/11
مدیر مسئول
دکتر احمد سلطانی
استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ahmad Soltani
Assistant Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Disaster Public Health
سردبیر
دکتر سیدرضا رئیس کرمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فوق تخصص روماتولوژی کودکان
Seyed Reza Raees Karami
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Children's Rheumatology Specialist
هیات تحریریه
دکتر سیدامیرمحسن ضیایی استرآبادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارولوژیست
Seyed Amir Mohsen Ziaee
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urologist
دکتر علی حائری
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارموکولوژی
Ali Haeri
Professor, Faculty of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر احمدعلی نوربالا
استاد گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Ahmad Ali Noorbala
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor, Environmental Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر سیدعلی حسینی
استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: توانبخشی
Seyed Ali Hoseini
Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Rehabilitation
سیدحسن حسینی
سیدحسن حسینی
دکتر علی اکبر جلالی
دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات، برق-کنترل
Ali Akbar Jalali
Associate Professor, Electrical Faculty, Iran University of Science and Technology
Specialist: IT, Power control
دکتر محمدحسین تقدیسی
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ارتقاء سلامت
Mohammad Hosein Taghdisi
Professor, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health promotion
دکتر طاهره نصرآبادی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پرستاری
Tahereh Nasr Abadi
Assistant Professor, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Nursing
دکتر ژیلا صدیقی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پزشکی
Jila Sadighi
University of Tehran
Specialist: medical
دکتر حسن ابوالقاسم گرجی
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Hasan Abolghasem Gorji
Professor, Faculty of Management and Medical Information, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Management
دکتر کتایون جهانگیری
دانشیار آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی
Katayoun Jahangiri
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management
دکتر رضا اندام
دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مدیریت برنامه ریزی در تربیت بدنی
Reza Andam
Associate Professor, Shahrood University of Technology
Specialist: Management Planning in Physical Education
دکتر مریم جلالی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: اعضای مصنوعی
Maryam Jalali
Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Artificial organs
دکتر پرویز مژگانی
دکتر پرویز مژگانی
استادیار
رشته تخصصی: پزشکی فیزیکی و توانبخشی
Parviz Mojgani
Assistant Professor,
Specialist: Physical medicine and rehabilitation
دکتر زهرا ملامحمد علیان مهریزی
دکتر زهرا ملامحمد علیان مهریزی
استادیار
رشته تخصصی: کامپیوتر نرم افزار ( آموزش الکترونیکی، GIS)
Zahra Molla Mohammad
Assistant Professor,
Specialist: Software Computer (E-Learning, GIS)
دکتر عباسعلی ناصحی
دکتر عباسعلی ناصحی
استادیار
رشته تخصصی: روانپزشکی
Abbas Ali Nasehi
Assistant Professor,
Specialist: Psychiatry
دکتر مهدی نجفی
دکتر مهدی نجفی
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی - حوادث و بلایا - سلامت در بلایا، چینه شناسی و فسیل شناسی
Mehdi Najafi
Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Medical - Accidents & Disasters - Health in Disasters, Stratigraphy and Paleontology
دکتر علی اصغر هدایی
استادیار
رشته تخصصی: ژئومرفولوژی
Ali Asghar Hodaee
Assistant Professor,
Specialist: Geomorphology
مهندس پروین شفیعی مقدم
مهندس پروین شفیعی مقدم
مربی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Parvin Shafiee Moghaddam
Specialist: Health Professional
ویراستارفارسی
اشرف سادات موسوی
رشته تخصصی: روان شناسی
Ashraf Sadat Mousavi
ویراستار انگلیسی
اشرف سادات موسوی
رشته تخصصی: روان شناسی
Ashraf Sadat Mousavi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۵