درباره نشریه
ISSN:
2008-4544
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی علمی، کاربردی هلال ایران
مدیر مسئول:
دکتر زهرا ملا محمد علیان مهریزی
سردبیر:
دکتر سید جمال الدین طبیبی
ویراستار فارسی:
اشرف سادات موسوی
ویراستار انگلیسی:
اشرف سادات موسوی
مسئول اشتراک:
زهرا زارع طوسی
تلفن:
021-88993959 ، داخلی: 504
021-88993960 ، داخلی: 504
سایت اختصاصی:
www.jorar.ir
نشانی:
تهران، خیابان فلسطین، خیابان ایتالیا، پلاک 1، موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران، دفتر مجله علمی امداد و نجات
صندوق پستی:
44993-14166
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/24
مدیر مسئول
دکتر زهرا ملا محمد علیان مهریزی
دکتر زهرا ملا محمد علیان مهریزی
استادیار
رشته تخصصی: کامپیوتر نرم افزار (آموزش الکترونیکی، GIS)
Zahra Molla Mohammad
Assistant Professor
Specialist: Software Computer (E-Learning, GIS)
سردبیر
دکتر سید جمال الدین طبیبی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Seyed Jamaledin Tabibi
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Higher Education Management
اعضای تحریریه
دکتر سید امیرمحسن ضیایی استرآبادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارولوژیست
Seyed Amir Mohsen Ziaee
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urologist
دکتر علی حائری
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارموکولوژی
Ali Haeri
Professor Faculty of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر احمدعلی نوربالا
استاد گروه روان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Ahmad Ali Noorbala
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر سید علی حسینی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: توانبخشی
Seyed Ali Hoseini
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Rehabilitation
سید حسن حسینی
سید حسن حسینی

دکتر علی اکبر جلالی
استاد دانشکده برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات، برق-کنترل
Ali Akbar Jalali
Associate Professor Electrical Faculty
Iran University of Science and Technology
Specialist: IT, Power control
دکتر محمد حسین تقدیسی
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Taghdisi

Specialist: Health Promotion
دکتر طاهره نصرآبادی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پرستاری
Tahereh Nasr Abadi
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Nursing
دکتر ژیلا صدیقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پزشکی
Jila Sadighi

University of Tehran
Specialist: medical
دکتر حسن ابوالقاسم گرجی
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Hasan Abolghasem Gorji
Professor Faculty of Management and Medical Information
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Management
دکتر کتایون جهانگیری
استاد گروه سلامت در بلایا و فوریت ها
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Katayoun Jahangiri
Professor, Health in disasters and emergencies department
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر رضا اندام
دانشیار دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مدیریت برنامه ریزی در تربیت بدنی
Reza Andam
Associate Professor, Physical Education
Shahrood University of Technology
Specialist: Management Planning in Physical Education
دکتر مریم جلالی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: اعضای مصنوعی
Maryam Jalali
Assistant Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Artificial organs
دکتر پرویز مژگانی
دکتر پرویز مژگانی
استادیار
رشته تخصصی: پزشکی فیزیکی و توانبخشی
Parviz Mojgani
Assistant Professor
Specialist: Physical medicine and rehabilitation
دکتر زهرا ملا محمد علیان مهریزی
دکتر زهرا ملا محمد علیان مهریزی
استادیار
رشته تخصصی: کامپیوتر نرم افزار (آموزش الکترونیکی، GIS)
Zahra Molla Mohammad
Assistant Professor
Specialist: Software Computer (E-Learning, GIS)
دکتر عباسعلی ناصحی
دکتر عباسعلی ناصحی
استادیار
رشته تخصصی: روانپزشکی
Abbas Ali Nasehi
Assistant Professor
Specialist: Psychiatry
دکتر مهدی نجفی
دکتر مهدی نجفی
استادیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی - حوادث و بلایا - سلامت در بلایا، چینه شناسی و فسیل شناسی
Mehdi Najafi
Assistant Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Medical - Accidents & Disasters - Health in Disasters, Stratigraphy and Paleontology
دکتر علی اصغر هدایی
استادیار گروه امداد و نجات
موسسه آموزش عالی علمی، کاربردی هلال ایران
رشته تخصصی: ژئومرفولوژی
Ali Asghar Hodaei
Assistant Professor, relief rescue department
tehran helal Institute of Higher Education
Specialist: Geomorphology
مهندس پروین شفیعی مقدم
مهندس پروین شفیعی مقدم
مربی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Parvin Shafiee Moghaddam

Specialist: Health Professional
ویراستار فارسی
اشرف سادات موسوی
استادیار روانشناسی
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه
رشته تخصصی: روان شناسی، روان درمانگری مشکلات فردی، درمان گری CCRT
Ashraf Sadat Mousavi
Assistant Professor, Psychology
ویراستار انگلیسی
اشرف سادات موسوی
استادیار روانشناسی
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه
رشته تخصصی: روان شناسی، روان درمانگری مشکلات فردی، درمان گری CCRT
Ashraf Sadat Mousavi
Assistant Professor, Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۸