درباره نشریه
ISSN:
2252-0406
eISSN:
2383-4447
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
مدیر مسئول:
دکتر سعید دانشمند
سردبیر:
دکتر صادق رحمتی
مسئول اشتراک:
هدیه میرمحمدی
تلفن:
031-52472290 ، داخلی: 212
دورنگار:
031-52472290 ، داخلی: 212
سایت اختصاصی:
admt.iaumajlesi.ac.ir
نشانی:
مجلسی، شهر جدید مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، دفتر مجله، ، کدپستی: 8631656451
تلفن همراه:
09121350938
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/18
مدیر مسئول
سعید دانشمند
دانشیار
Saeed Danesh Mand
Associate Professor, Department of Mechanical Engineering,
سردبیر
صادق رحمتی
استاد واحد علوم تحقیقات
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Sadegh Rahmati
Professor, Science and Research branch,
Specialist: Mechanical Engineering
هیات تحریریه
کامران امینی
دانشیار واحد شهرمجلسی
Kamran Amini
Associate Professor, Tiran Branch، House City Hall,
محمد موحدی
استاد
Mohammad Movahhedy
Professor, Center of Excellence in Design, Robotics and Automation Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
دانشیار
Djordje B Vukelic
Associate Professor, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, Serbia,
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
استاد گروه علوم و مهندسی مواد
رشته تخصصی: نانومواد و مواد بیولوژیکی
Sayed Khatiboleslam SadrNezhaad
Professor, Department of Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Nanomaterials and Biomaterials
استاد
Wenguang Li
Professor, Department of Fluid Machinery lanzhou University of Technology Lanzhou, Gansu, China,
استاد
Habiba Bougherara
Professor, Department of Mechanical Engineering, Ryerson University, Canada,
استاد
Hirpa Gelgele Lemu
Professor, Department of Structural & Mechanical Engineering , University of Stavanger, Norway,
منوچهر راد
استاد گروه مهندسی مکانیک
رشته تخصصی: هیدرودینامیک
Manouchehr Rad
Professor, Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Hydrodynamic
احمدرضا خوگر
دانشیار گروه مهندسی مکانیک
Ahmad Reza Khoo Gar
Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, Malek-Ashtar University of Technology
سیدمحمدرضا خلیلی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Mohammad Reza Khalili
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: mechanical engineering
استاد
Neil Hopkinson
Professor, Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering Loughborough University, Leicestershire, UK,
محرم حبیب نژاد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Moharram Habib Nejad
Professor, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology
رحمت الله قاجار
استاد گروه مهندسی مکانیک
Rahmatollah Ghajar
Professor, Department of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology
محمدرضا الهامی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک
Mohamad Reza Elhami
Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, Imam Hossein University
سعید ادیب نظری
استاد گروه مهندسی مکانیک
Saeed Adib Nazari
Professor, Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
استاد
Zouheir Fawaz
Professor, Department of Mechanical Engineering, Reyrson University, Toronto, Canada,
جواد اکبری
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
رشته تخصصی: مکانیک
Javad Akbari
Associate Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: the mechanic
سیروس آقانجفی
استاد گروه مهندسی مکانیک
Sirous Agha Najafi
Professor, Department of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology
حمید احمدیان
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
رشته تخصصی: مهندسی ارتعاش
Hamid Ahmadian
Professor, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Vibration Engineerin
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۱