درباره نشریه
ISSN:
2008-1987
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر محمود رجبی
سردبیر:
غلامعلی عزیزی کیا
مدیر اجرایی:
مهدی دهقان
مسئول اشتراک:
مهدی دهقان
تلفن:
025-32113474
دورنگار:
025-32934483
سایت اختصاصی:
www.qoranshenakht.nashriyat.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه 4، اداره کل نشریات
سامانه پیام کوتاه:
10002532113473
صندوق پستی:
186-37165
اشتراک:
تلفن:
025-32113474
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/20
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر محمود رجبی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mahmud Rajabi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Sociology
سردبیر
غلامعلی عزیزی کیا
غلامعلی عزیزی کیا

اعضای تحریریه
محمدکاظم شاکر

دانشگاه قم
Mohammad Kazem Shaker

University of Qom
Specialist: علوم قرآن و حديث
حجت الاسلام دکتر سید محمدباقر حجتی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فلسفه
Seyed Mohammad Bagher Hojjati
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Philosophy
حجت الاسلام دکتر محمود رجبی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mahmud Rajabi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Sociology
حجت الاسلام دکتر علی اکبر بابایی
حجت الاسلام دکتر علی اکبر بابایی
دانشیار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
Ali Akbar Babaee
Associate Professor
Research Institute of Hawzeh and University
دکتر محمدباقر سعیدی روشن
دانشیار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Bagher Saeedi Roshan
Associate Professor
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر فتح الله نجارزادگان
استاد پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathollah Najjarzadegan
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر محمدرضا جباری
دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تاریخ اسلام، تفسیر و علوم قرآنی
Mohammad Reza Jabbari
Associate Professor
Specialist: history of Islam, Qur'anic commentary and science
دکتر امیررضا اشرفی

علی اوسط باقری
علی اوسط باقری

دکتر حمید آریان

Hamid Arian

مدیر اجرایی
مهدی دهقان
مهدی دهقان

Mehdi Dehghan

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۴