درباره نشریه
ISSN:
2008-4633
eISSN:
2008-8469
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مدیر مسئول:
دکتر قدرت الله رجبی زاده
سردبیر:
دکتر حسن ضیاء الدینی
مدیر اجرایی:
دکتر علی خردمند
تلفن:
034-32116004
دورنگار:
034-32116004
سایت اختصاصی:
ahj.kmu.ac.ir
نشانی:
کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بیمارستان شهید بهشتی، ، کدپستی: 7618841151
صندوق پستی:
1798-81465
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/07
مدیر مسئول
دکتر قدرت الله رجبی زاده
قدرت الله رجبی زاده
سردبیر
دکتر حسن ضیاء الدینی
حسن ضیاء الدینی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Hassan Ziaodini
Associate Professor, Kerman University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر نبی بنازاده
نبی بنازاده
دکتر علیرضا غفارنژاد
علیرضا غفارنژاد
دکتر محمدعلی قریشی زاده
محمدعلی قریشی زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mohammad Ali Ghoreishizadeh
Professor, Tabriz University of Medical Sciences
علی اکبر حق دوست
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Akbar Hagh Doost
Associate Professor, School of Health, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Modellin
دکتر شهرزاد مظاهری
شهرزاد مظاهری
دکتر محمدرضا محمدی
محمدرضا محمدی
استاد گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Reza Mohammadi
Professor, Psychiatry, Tehran University of Medical Sciences
دکتر احمد محیط
احمد محیط
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Ahmad Mohit
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
نوذر نخعی
استاد مرکز تحقیقات عصب شناسی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Nozar Nakhaee
Professor, Kerman Neuroscience Research Center, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر عباس پرداختی
عباس پرداختی
دکتر شاهرخ سردار پورگودرزی
شاهرخ سردار پورگودرزی
غلامرضا سپهری
استاد گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Gholam Reza Sepehri
Professor, Kerman University of Medical Sciences
دکتر محمدتقی یاسمی
محمدتقی یاسمی
دانشیار
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mohammad Taghi Yasami
Associate Professor,
Specialist: Psychiatry
دکتر سیدمجتبی یاسینی اردکانی
سیدمجتبی یاسینی اردکانی
استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Seyed Mojtaba Yasini Ardekani
Professor, Department Of Psychiatry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر حسن ضیاء الدینی
حسن ضیاء الدینی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Hassan Ziaodini
Associate Professor, Kerman University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر علی خردمند
علی خردمند
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۲