درباره نشریه
ISSN:
2008-4633
eISSN:
2008-8469
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مدیر مسئول:
دکتر قدرت الله رجبی زاده
سردبیر:
دکتر حسن ضیاء الدینی
مدیر اجرایی:
دکتر نبی بنازاده
تلفن:
034-32116004
دورنگار:
034-32116004
سایت اختصاصی:
ahj.kmu.ac.ir
نشانی:
کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بیمارستان شهید بهشتی، ، کدپستی: 7618841151
صندوق پستی:
1798-81465
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/04
مدیر مسئول
دکتر قدرت الله رجبی زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Ghodratollah Rajabizadeh
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
سردبیر
دکتر حسن ضیاء الدینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Hassan Ziaodini
Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
اعضای تحریریه
دکتر محمد شعبانی
استاد تمام فیزیولوژی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، موسسه نوروفارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: نوروساینس
Mohammad Shabani
Full Professor, Physiology, Kerman Neuroscience Research Center, Neuropharmacology
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
Willi Mc Farland
Center for Public Health Research, San Francisco Department of Public Health & Department of Epidemiology and Biostatistics, University of California, San Francisco
دکتر علی میرزازاده

رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Ali Mirzazadeh
Epidemiology & Biostatistics Department, School of Medicine, University of California, San Francisco & Institute for Global Health Sciences, University of California, San Francisco
Specialist: Epidemiology & Biostatistics
دکتر مجید شیخ زاده
دانشیار
رشته تخصصی: داروشناسی
Majid Sheykhzade
Associate Professor
Specialist: Pharmacology
دکتر مصطفی شکوهی

Mostafa Shokoohi
Social & Behavioural Health Sciences Division,Dalla Lana School of Public Health,The University of Toronto, Toronto, Canada
دکتر مسعود حقانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Masoud Haghani
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: physiology
دکتر شهرزاد مظهری
استاد روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Shahrzad Mazhari
Professor, Neuroscience Research Center
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر نوذر نخعی
استاد پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Nouzar Nakhaee
Professor, Community Medicine, Health Services Management Research Center
Kerman University of Medical Sciences
دکتر حسن ضیاء الدینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Hassan Ziaodini
Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
مدیر اجرایی
دکتر نبی بنازاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Nabi Bannazadeh
Assistant Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۸