درباره نشریه
ISSN:
2345-5248
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی خاقانی زاده
سردبیر:
دکتر علی رحمانی
دبیراجرایی:
علیرضا درویش نژاد سیکارودی
تلفن:
021-88782759
دورنگار:
021-88782759
سایت اختصاصی:
www.edcbmj.ir
نشانی:
تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه شهید نصرتی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج) ، معاونت آموزش، مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی
صندوق پستی:
587-19945
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/24
مدیر مسئول
دکتر مرتضی خاقانی زاده

سردبیر
دکتر علی رحمانی

اعضای تحریریه
دکتر بهرام عین اللهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Bahram Einollahi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر مصطفی قانعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Mostafa Ghanei
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pulmunologist
دکتر هدایت صحرایی
استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Hedayat Sahraei
Professor Neuroscience Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر بهزاد عین اللهی
دکتر بهزاد عین اللهی
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: نفرولوژی
Behzad Einollahi
Professor Division of Nephrology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی و آموزش پزشکی، بیماری های داخلی
Kamran Soltani Arab Shahi
Professor medical School
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medicine & Medical Education, Internal diseases
دکتر شعبان مهرورز
دکتر شعبان مهرورز

دکتر سید سعید مظلومی محمودآباد
استاد گروه مبارزه با بیماریها
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyyed Saeed Mazloomy Mahmood Abad
Professor Department of Fighting Diseases
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
دکتر حسن ملکی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، فلسفه و تربیت
Hasan Maleki
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: urriculum Planning, Philosophy and Education
دکتر خدابخش احمدی نوده
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مشاوره خانواده، روانشناسی
Khoda Bakhsh Ahmadinodeh
Professor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Family Counseling, Psychology
دکتر نعمت الله موسی پور
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، مشاوره، برنامه تحصیلی
Nematollah Mosapour
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: curriculum Study, Advice, curriculum
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر هرمز سنایی نسب
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hormoz Sanaeinasab
Associate Professor Faculty of Health
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر پرویز آزادفلاح
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: نوروسایکولوژی، روانشناسی سلامت
Parviz Azadfallah
Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Psychology, Neuropsychology
دکتر مرتضی خاقانی زاده

دکتر رمضان رحمانی

دکتر محسن صابری اسفیدواجانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، بهداشت عمومی، آمار حیاتی، اپیدمیولوژی، طب پیشگیری، ارتقا سلامت
Mohsen Saberi Isfeedvajani
Associate Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دبیراجرایی
علیرضا درویش نژاد سیکارودی
علیرضا درویش نژاد سیکارودی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۳۱