درباره نشریه
ISSN:
2345-5248
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی خاقانی زاده
سردبیر:
دکتر علی رحمانی
دبیراجرایی:
علیرضا درویش نژاد سیکارودی
تلفن:
021-88782759
دورنگار:
021-88782759
سایت اختصاصی:
www.edcbmj.ir
نشانی:
تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه شهید نصرتی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج) ، معاونت آموزش، مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی
صندوق پستی:
587-19945
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/24
مدیر مسئول
دکتر مرتضی خاقانی زاده
مرتضی خاقانی زاده
سردبیر
دکتر علی رحمانی
علی رحمانی
هیات تحریریه
بهرام عین اللهی
استاد دانشکده پزشکی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Bahram Einollahi
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
مصطفی قانعی
استاد
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Mostafa Ghanei
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pulmunologist
هدایت صحرایی
استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Hedayat Sahraei
Professor, Neuroscience Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر بهزاد عین اللهی
بهزاد عین اللهی
استاد بخش نفرولوژی
رشته تخصصی: نفرولوژی
Behzad Einollahi
Professor, Division of Nephrology, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
سیدکامران سلطانی عربشاهی
استاد دانشکده پزشکی
رشته تخصصی: پزشکی و آموزش پزشکی، بیماری های داخلی
Kamran Soltani Arab Shahi
Professor, medical School, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medicine & Medical Education, Internal diseases
دکتر شعبان مهرورز
شعبان مهرورز
سیدسعید مظلومی محمودآباد
استاد گروه مبارزه با بیماریها
Seyyed Saeed Mazloomy Mahmood Abad
Professor, Department of Fighting Diseases, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
کوروش فتحی واجارگاه
استاد
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor, Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
حسن ملکی
دانشیار
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، فلسفه و تربیت
Hasan Maleki
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: urriculum Planning, Philosophy and Education
خدابخش احمدی نوده
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
رشته تخصصی: مشاوره خانواده، روانشناسی
Khoda Bakhsh Ahmadinodeh
Professor, Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Family Counseling, Psychology
نعمت الله موسی پور
دانشیار
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، مشاوره، برنامه تحصیلی
Nematollah Mosapour
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: curriculum Study, Advice, curriculum
عباس عبادی
دانشیار گروه پرستاری
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Associate Professor, Department of Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
هرمز سنایی نسب
دانشیار دانشکده بهداشت
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hormoz Sanaeinasab
Associate Professor, Faculty of Health, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
پرویز آزادفلاح
استاد دانشکده علوم انسانی
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بهداشتی، عصب شناسی
Parviz Azadfallah
Professor, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University
Specialist: Psychologist, Health Psychology, Neuropsychology
دکتر مرتضی خاقانی زاده
مرتضی خاقانی زاده
دکتر رمضان رحمانی
رمضان رحمانی
محسن صابری
دانشیار
Mohsen Saberi Isfeedvajani
Associate Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دبیراجرایی
علیرضا درویش نژاد سیکارودی
علیرضا درویش نژاد سیکارودی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۴