درباره نشریه
ISSN:
2008-4722
eISSN:
2423-3951
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر رضا ولی زاده
سردبیر:
دکتر ناصر شاهنوشی
سایت اختصاصی:
jead.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی
صندوق پستی:
1163
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/27

این مجله تا سال 1387 با عنوان "دو فصلنامه علوم و صنایع کشاورزی " منتشر شده و پس از آن به صورت اختصاصی به چاپ می رسد.

مدیر مسئول
رضا ولی زاده
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Reza Valizadeh
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feeding ruminants
سردبیر
ناصر شاهنوشی
استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد کشاورزی
Naser Shahnooshi
Professor, Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economy, Agricultural Economics
هیات تحریریه
شیدا رستگاری
استاد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Sheida Rastegari
Professor,
Specialist: Agricultural Economics
دکتر سیدحسین سقائیان نژاد
سیدحسین سقائیان نژاد
استاد
Seyyed Hosein Saghaeian Nejad
Professor,
احمد اکبری
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ahmad Akbari
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Agricultural Economics
محمد بخشوده
استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی، اقتصاد کشاورزی
Mohammad Bahkshoodeh
Professor, Agricultural Extensioon and Education, University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
محمود دانشورکاخکی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mahmud Danesh Var
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
منصور زیبایی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mansoor Zibaei
Professor, University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
حبیب الله سلامی
استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Hbibollah Salami
Professor, Agricultural Economics, University of Tehran
Specialist: Agricultural Economics
ناصر شاهنوشی
استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد کشاورزی
Naser Shahnooshi
Professor, Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economy, Agricultural Economics
دکتر محمود صبوحی صابوی
محمود صبوحی صابوی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mahmood Sabohi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
سیدکاظم صدر
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت، اقتصاد کشاورزی
Seyed kazem Sadr
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Management, Agricultural Economics
دکتر محمد قربانی
محمد قربانی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mohammad Ghorbani
Associate Professo, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
علیرضا کرباسی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ali Reza Karbasi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
محمدحسین مهدوی عادلی
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد صنعتی، اقتصاد انرژی
Mohamad Hosein Mahdavi Adeli
Professor, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Industrial Economics, Energy Economics
بهاءالدین نجفی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Bahaeddin Najafi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
دکتر مسعود همایونی
مسعود همایونی
دانشیار
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Masood Homayooni Far
Associate Professor,
Specialist: Agricultural Economics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۳