درباره نشریه
ISSN:
1735-0492
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر احد صحراگرد
مدیرداخلی:
فاطمه خیرعسگرلی
سایت اختصاصی:
research.guilan.ac.ir/jas
نشانی:
رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی ، دفتر پژوهشنامه علوم کشاورزی
صندوق پستی:
41635-1314
تاریخ به‌روزآوری: 1389/02/19
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۶۹