درباره نشریه
ISSN:
1735-0492
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر احد صحراگرد
مدیرداخلی:
فاطمه خیرعسگرلی
سایت اختصاصی:
research.guilan.ac.ir/jas
نشانی:
رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی ، دفتر پژوهشنامه علوم کشاورزی
صندوق پستی:
41635-1314
تاریخ به‌روزآوری: 1389/02/19
مدیر مسئول
دکتر احد صحراگرد
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حشره شناسی، کنترل بیولوژیکی حشرات
Ahad Sahragard
Professor Faculty of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Entomology, Biological Control of Insects
اعضای تحریریه
قدیر نورقنبلایی
قدیر نورقنبلایی

دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی
استاد دانشکده علوم کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Ziyaeddin Mirhoseini
Professor Faculty of Agricultural Sciences
University of Guilan
Specialist: Animal Breeding and Genetics
دکتر سید علی الهی نیا
استاد دانشکده علوم کشاورزی
دانشگاه گیلان
Seyyed Ali Elahinia
Professor Faculty of Agricultural Sciences
University of Guilan
دکتر اسدالله بابای اهری
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Asadollah Babaye Ahari
Professor
University of Tabriz
Specialist: Plant Pathology
دکتر محمد ترابی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mohammad Torabi
Professor School of Agriculture
Specialist: Plant Pathology
دکتر جلال جلالی سندی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی- فیزیولوژی حشرات
Jalal Jalali Sendi
Professor
University of Guilan
Specialist: Agricultural insecticide-insect physiology
دکتر سید اکبر خداپرست
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Seyed Akbar Khodaparast
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Mycologist
دکتر حشمت الله رحیمیان
گروه حفاظت از گیاهان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: آسیب شناسی گیاه
Heshmatollah Rahimian
Department of Plant Protection
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Plant Patology
دکتر علی اصغر سراج
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حشره شناسی
Ali Asghar Seraj
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Entomology
دکتر احد صحراگرد
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حشره شناسی، کنترل بیولوژیکی حشرات
Ahad Sahragard
Professor Faculty of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Entomology, Biological Control of Insects
دکتر مهرداد عباسی
دانشیار پژوهشکده حفاظت گیاهان ایران
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Mehrdad Abbasi
Associate Professor of Iranian Institute of Plant Protection
Specialist: Mycology
دکتر فرید فرجی
دکتر فرید فرجی

دکتر ماهرخ فلاحتی رستگار

دکتر سعید محرمی رستگار
دکتر سعید محرمی رستگار

دکتر جعفر اصغری
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم علفهای هرز
Jafar Asghari
Professor
University of Guilan
Specialist: Weed Science
دکتر مسعود اصفهانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت و اصلاح نباتات، فیزیولوژی تنش ها
Masoud Esfahani
Professor School of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Crop Physiology - Physiology of Stress
دکتر مصباح بابالار
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزولوژی و بیولوژی گیاهی
دکتر کاظم پوستینی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
دکتر عبدالله حاتم زاده
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: باغبانی
Abdollah Hatamzadeh
Professor
University of Guilan
Specialist: Gardening
دکتر یوسف حمید اوغلی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم زیستی
دکتر مجید راحمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Majid Rahemi
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر بابک ربیعی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Babak Rabiei
Professor
University of Guilan
Specialist: Plant Breeding
دکتر رضا فتوحی قزوینی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: باغبانی
Reza Fotouhi Ghazvini
Professor Faculty of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Gardening, Pomologist
دکتر بهزاد قره یاضی
دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Behzad Ghareyazi
Associate Professor Iranian Institute of Agricultural Biotechnology
Specialist: biotechnology
دکتر سیروس مسیحا
دکتر سیروس مسیحا

دکتر محمدرضا نقوی
استاد دانشکده علوم زراعی و دامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات - بیوتکنولوژی
Mohammad Reza Naghavi
Professor Faculty of Agronomy and Animal Sciences
University of Tehran
Specialist: Plant Breeding - Biotechnology
دکتر مصطفی ولی زاده
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی
Mostafa Valizadeh
Professor School of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Plant Genetics and Biotechnology
دکتر رحیم هنرنژاد
استاد واحد ورامین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Rahim Honarnejad
Professor واحد ورامين
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر ناصر امام جمعه کاشان
استاد پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام، ژنتیک کمی
Naser Emam Jome Kashan
Professor Aboureihan campus
University of Tehran
Specialist: Genetics and breeding of livestock, little genetics
دکتر محسن دانش مسگران
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم دامی، غذیه نشخوارکنندگان
Mohsen Danesh Mesgharan
Professor
University of Tabriz
Specialist: Animal Science
دکتر عبدالاحد شادپرور

رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Abdol Ahad Shadparvar

Specialist: Genetics and Animal Breeding
دکتر محمدجواد ضمیری
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی تولید مثل، فیزیولوژی دام
Mohammad Javad Zamiri
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Reproductive Physiology, Animal physiology
ابوالقاسم گلیان

Abolghasem Golian

دکتر محمد مرادی شهربابک
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Mohammad Moradi Shahrebabak
Professor
University of Tehran
Specialist: Genetics and livestock breeding
دکتر سید رضا میرایی آشتیانی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Reza Miraee Ashtiani
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Genetics and livestock breeding
مسعود پارسی نژاد
مسعود پارسی نژاد

دکتر عباس پاشایی
دکتر عباس پاشایی

دکتر میرخالق ضیاتباراحمدی
استاد دانشکده مهندسی زراعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: مهندسی آب
Mir Khalegh Ziatbar Ahmadi
Professor Faculty of Agricultural Engineering
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: water engineering
دکتر علیرضا سپاسخواه
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Alireza Sepaskhah
Professor
University of Shirazu
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر محمود شفاعی بجستان
استاد دانشکده مهندسی آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی عمران آب، مهندسی آبیاری و زهکشی، سازه های آبی
Mahmood Shafai Bejestan
Professor Faculty of Water Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Civil-Water Engineering, Irrigation and Drainage Engineering, Marine structures
دکتر مهدی عاکف
استادیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: خاک شناسی
Mehdi Akef
Assistant Professor Faculty of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Soil
دکتر پیروز عزیزی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: خاک شناسی
Pirouz Azizi
Associate Professor Faculty of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Soil
دکتر مسعود کاووسی
دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور
رشته تخصصی: خاکشناسی
Masoud Kavousi
Associate Professor of Rice Research Institute of Iran
Specialist: Geology
دکتر احمد گلچین
استاد
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: خاکشناس، بیولوژی خاک
Ahmad Golchin
Professor
University of Zanjan
Specialist: The dirty chemist, Soil biology
دکتر محمدجعفر ملکوتی

دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Jafar Mlakuti

Tarbiat Modares University
دکتر میر خلاق نیا
دکتر میر خلاق نیا

مدیرداخلی
فاطمه خیرعسگرلی
فاطمه خیرعسگرلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۶۹