درباره نشریه
ISSN:
1753-3033
eISSN:
1735-3866
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1386
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر تیمور رستمی شاهراجی
سردبیر:
دکتر مسعود ستاری
مدیر اجرایی:
دکتر محمدی محمدی لیمایی
ویراستار فنی:
دکتر بهرام فلاحتکار
تلفن:
013-44320895
دورنگار:
013-44320895
سایت اختصاصی:
cjes.guilan.ac.ir
نشانی:
صومعه سرا، دانشگاه گیلان
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/01
مدیر مسئول
تیمور رستمی شاهراجی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: بهبود درخت جنگل، گیاه جنگلی، گیاه جنگلی، محیط زیست، اصلاح نژاد درختان جنگلی
Taymour Rostami Shahraji
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan
Specialist: Forest tree improvment, Forest tree Plantation, Forest tree Ecology, Breeding of forest trees
سردبیر
مسعود ستاری
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ماهی شناسی، بهداشت و بیماریهای ماهی، بهداشت و بیماری های آبزیان
Masoud Sattari
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan
Specialist: Ichthyology, aquatic animal health and disease prevention, Health and Aquatic Diseases
هیات تحریریه
عباس اسماعیلی ساری
استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مراتع و آب، آلودگی هوا، بخارات و ذرات، عناصر نادر، فلزات و غیر فلزات، زیست شناسی محیط زیست، محیط زیست و شیلات
Abbas Esmaeeli Sari
Professor, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Pasture And Water, Air Pollution, Particulates and Particles, Rare Elements, Metals and Nonmetals, Ecotoxicology of the environment, Environment and Fisheries
ساسان ساعتچی
استاد
رشته تخصصی: چرخه کربن، سنجش از دور، نظریه الکترومغناطیس، محیط زیست جنگل
Sassan Saat Chi
Professor,
Specialist: Carbon cycle, Remote sensing, Electromagnetic theory, forest ecology
استاد
رشته تخصصی: مدیریت و بهینه سازی اقتصادی، اقتصاد جنگل
Peter Lohmander
Professor,
Specialist: Management and economic optimization, Forest Economics
استاد
رشته تخصصی: جنگلداری، علوم گیاهی، زیست شناسی و محیط زیست
Albert Reif
Professor,
Specialist: Silviculture, Vegetation Science, Biology and Ecology
محمد جعفری
رییس مرکز مطالعات بین الملل بیابان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتعداری
Mohammad Jafari
Head of the Center for International Desert Studies, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Rangeland
محمدحسن عصاره
استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
رشته تخصصی: سلول های گیاهی، کشت بافت، بذر و نهال، بیوتکنولوژی
Mohammad Hasan Asareh
Professor of Forests and Rangelands Research Institute,
Specialist: Plant cell, Tissue culture, Seed and seedlings, biotechnology
حسن پوربابایی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جنگلداری، کشت بافت، بهبود درخت جنگل
Hasan Pour Babaee
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan
Specialist: Forestry, Tissue culture, Forest tree improvment
امیراسلام بنیاد
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: سنجش از دور، بیومتریک جنگل، موجودی جنگل، مهندسی جنگل، اکولوژی
Amir Eslam Bonyad
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan
Specialist: Remote sensing, Forest biometry, Forest inventory, Forest engineering, Ecology
مجید یاسوری
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Majid Yasouri
Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan
Specialist: Geography and urban planning
تیمور رستمی شاهراجی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: بهبود درخت جنگل، گیاه جنگلی، گیاه جنگلی، محیط زیست، اصلاح نژاد درختان جنگلی
Taymour Rostami Shahraji
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan
Specialist: Forest tree improvment, Forest tree Plantation, Forest tree Ecology, Breeding of forest trees
ویراستار فنی
بهرام فلاحتکار
استاد گروه شیلات دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی و تکثیر و پرورش، بهبود درخت جنگل، گیاه جنگلی، گیاه جنگلی، محیط زیست
Bahram Falahatkar
Professor, Fisheries Department, University of Guilan
Specialist: Physiology and Reproduction, Forest tree improvment, Forest tree Plantation, Forest tree Ecology
مدیر اجرایی
محمدی محمدی لیمایی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: بهینه سازی اقتصاد، اقتصاد و مدیریت جنگل
Soleiman Mohammadi Limaei
Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan
Specialist: Economics optimization, Forest Economics and Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۹