درباره نشریه
ISSN:
1753-3033
eISSN:
1735-3866
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1386
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر تیمور رستمی شاهراجی
سردبیر:
دکتر مسعود ستاری
مدیر اجرایی:
دکتر سلیمان محمدی لیمایی
مدیر اجرایی:
دکتر سلیمان محمدی لیمایی
ویراستار فنی:
دکتر بهرام فلاحتکار
تلفن:
013-44320895
دورنگار:
013-44320895
سایت اختصاصی:
cjes.guilan.ac.ir
نشانی:
صومعه سرا، دانشگاه گیلان
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/24
مدیر مسئول
دکتر تیمور رستمی شاهراجی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: بهبود درخت جنگل، گیاه جنگلی، گیاه جنگلی، محیط زیست، اصلاح نژاد درختان جنگلی
Taymour Rostami Shahraji
Professor Faculty of Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Forest tree improvment, Forest tree Plantation, Forest tree Ecology, Breeding of forest trees
مدیر اجرایی
دکتر سلیمان محمدی لیمایی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: بهینه سازی اقتصاد، اقتصاد و مدیریت جنگل
Soleiman Mohammadi Limaei
Associate Professor Faculty of Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Economics optimization, Forest Economics and Management
دکتر سلیمان محمدی لیمایی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: بهینه سازی اقتصاد، اقتصاد و مدیریت جنگل
Soleiman Mohammadi Limaei
Associate Professor Faculty of Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Economics optimization, Forest Economics and Management
سردبیر
دکتر مسعود ستاری
استاد شیلات
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های آبزیان
Masoud Sattari
Professor, Fisheries
University of Guilan
Specialist: Aquatics Health and Diseases
اعضای تحریریه
دکتر عباس اسماعیلی ساری
استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مراتع و آب، آلودگی هوا، بخارات و ذرات، عناصر نادر، فلزات و غیر فلزات، زیست شناسی محیط زیست، محیط زیست و شیلات
Abbas Esmaeeli Sari
Professor Faculty of Natural Resources and Marine Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Pasture And Water, Air Pollution, Particulates and Particles, Rare Elements, Metals and Nonmetals, Ecotoxicology of the environment, Environment and Fisheries
دکتر ساسان ساعتچی
استاد
رشته تخصصی: چرخه کربن، سنجش از دور، نظریه الکترومغناطیس، محیط زیست جنگل
Sassan Saat Chi
Professor , Faculty of Environment, University of California, USA.
Specialist: Carbon cycle, Remote sensing, Electromagnetic theory, forest ecology
Peter Lohmander
Professor Department of Forest Economics, Swedish University of Agricultural Sciences, Umea, Sweden.
Specialist: Management and economic optimization, Forest Economics
Albert Reif
Professor , Faculty of Silviculture, Albert Ludwigs University,Freiburg, Germany.
Specialist: Silviculture, Vegetation Science, Biology and Ecology
دکتر محمد جعفری
رییس مرکز مطالعات بین الملل بیابان دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتعداری
Mohammad Jafari
Head of the Center for International Desert Studies Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Rangeland
دکتر محمدحسن عصاره
استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
رشته تخصصی: سلول های گیاهی، کشت بافت، بذر و نهال، بیوتکنولوژی
Mohammad Hasan Asareh
Professor of Forests and Rangelands Research Institute Research Institue of Forests and Rangelands
Specialist: Plant cell, Tissue culture, Seed and seedlings, biotechnology
دکتر حسن پوربابایی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جنگلداری، کشت بافت، بهبود درخت جنگل
Hasan Pour Babaee
Professor Faculty of Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Forestry, Tissue culture, Forest tree improvment
دکتر امیراسلام بنیاد
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: سنجش از دور، بیومتریک جنگل، موجودی جنگل، مهندسی جنگل، اکولوژی
Amir Eslam Bonyad
Professor Faculty of Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Remote sensing, Forest biometry, Forest inventory, Forest engineering, Ecology
مجید یاسوری
استاد جغرافیا
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی منطقه ای، گردشگری
Majid Yasouri
Professor, Geography
University of Guilan
Specialist: Geography And Rural Planning
دکتر تیمور رستمی شاهراجی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: بهبود درخت جنگل، گیاه جنگلی، گیاه جنگلی، محیط زیست، اصلاح نژاد درختان جنگلی
Taymour Rostami Shahraji
Professor Faculty of Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Forest tree improvment, Forest tree Plantation, Forest tree Ecology, Breeding of forest trees
ویراستار فنی
دکتر بهرام فلاحتکار
استاد گروه شیلات
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی و تکثیر و پرورش
Bahram Falahatkar
Professor Fisheries Department
University of Guilan
Specialist: Physiology and Reproduction
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۵۸