درباره نشریه
ISSN:
2008-5494
eISSN:
2322-3650
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1388
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
سردبیر:
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
مدیر اجرایی:
دکتر عبدالله سارانی
تلفن:
054-33452332
دورنگار:
054-33452332
سایت اختصاصی:
ijals2.usb.ac.ir
نشانی:
زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده ادبیات و علوم انسانی مرکز نشریات علمی دانشگاه
صندوق پستی:
655-98135
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/04
مدیر مسئول
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات
Ali Asghar Rostami Abu Saeedi
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Language and Literature
سردبیر
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات
Ali Asghar Rostami Abu Saeedi
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Language and Literature
هیات تحریریه
Susan G. Strauss
Associate Professor,
Specialist: Applied Linguistics, Asian Studies, Education, and Linguistics
Noam Chomsky
Professor,
Specialist: Linguistics
Bernard Comrie
Professor,
Specialist: Linguistics
دکتر علی افخمی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی
Ali Afkhami
Professor, University of Tehran
Specialist: Linguistics
Ramakant Agnihotri
Professor,
Specialist: Applied Linguistics
دکتر عباسعلی آهنگر
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبانشناسی
Abbas Ali Ahangar
Associate Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Linguistics
دکتر سیدمحمد علوی
استاد موسسه تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor, Health Research Institute, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: teaching English
دکتر سیدمصطفی عاصی
استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: Linguistics
دکتر پرویز بیرجندی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Parviz Birjandi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: TEFL, Applied linguistics
Éva Á. Csató Johanson
Professor,
Specialist: Turkic Languages
دکتر سیدمحمد دبیرمقدم
استاد دانشکده زبانهای فارسی و خارجی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mohammad Dabir Moghaddam
Professor, Faculty of Farsi and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
Eric S. Dwyer
Associate Professor,
Specialist: Modern Language Education and TESOL
دکتر منصور فهیم
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Mansoor Fahim
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Applied Linguistics
دکتر حسین فرهادی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: زبان شناسی
Hosein Farhadi
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Applied Linguistics
Ravinder Gargesh
Specialist: Linguistics
دکتر نادر جهانگیری
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Nader Jahan Giri
Professor, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Linguistics
Elaine K. Horwitz
Professor,
Specialist: Applied Linguistics
دکتر کارینا جهانی
استاد
رشته تخصصی: مطالعات ایرانی
Carina Jahani
Professor,
Specialist: Iranian Studies
دکتر هوشنگ خوش سیما
دانشیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Hooshang Khosh Sima
Associate Professor, Chabahar Maritime and Marine University
Specialist: Applied Linguistics, TEFL
Agnes Korn
Associate Professor,
Specialist: Linguistics
Peter Mickan
Senior Lecturer,
Specialist: Applied Linguistics
دکتر یحیی مدرسی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان شناسی اجتماعی
Yahya Moddaresi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social linguistics, Linguistics
دکتر فیروز صدیقی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی و آموزش L2
Firooz Sadighi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Linguistics and L2 Education
 Strauss
Strauss
Anju Saxena
Professor,
Specialist: Linguistics
دکتر نسرین شکرپور
استاد دانشکده زبان انگلیسی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Nasrin Shokrpour
Professor, School of English, University of Shirazu
Specialist: Applied Linguistics
Anna Siewierska
Specialist: Linguistics
دکتر غلامرضا تجویدی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Gholam Reza Tajvidi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: English Language Teaching
Rajendra Singh
Professor,
Specialist: Linguistics
Gernot Windfuhr
Professor,
Specialist: Iranian Studies
مدیر اجرایی
دکتر عبدالله سارانی
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Abdullah Sarani
Associate Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Applied Linguistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۷