درباره نشریه
ISSN:
2008-5494
eISSN:
2322-3650
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1388
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
سردبیر:
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
مدیر اجرایی:
دکتر عبدالله سارانی
تلفن:
054-31132428
دورنگار:
054-31132428
سایت اختصاصی:
ijals.usb.ac.ir
نشانی:
زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده ادبیات و علوم انسانی مرکز نشریات علمی دانشگاه
صندوق پستی:
655-98135
تاریخ به‌روزآوری: 1399/10/17
مدیر مسئول
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات
Ali Asghar Rostami Abu Saeedi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Language and Literature
سردبیر
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات
Ali Asghar Rostami Abu Saeedi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Language and Literature
اعضای تحریریه
Susan G. Strauss
Associate Professor
Specialist: Applied Linguistics, Asian Studies, Education, and Linguistics
Noam Chomsky
Professor
Specialist: Linguistics
Bernard Comrie
Professor
Specialist: Linguistics
دکتر علی افخمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی
Ali Afkhami
Professor
University of Tehran
Specialist: Linguistics
Ramakant Agnihotri
Professor
Specialist: Applied Linguistics
دکتر عباسعلی آهنگر
استاد زبان شناسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبانشناسی
Abbas Ali Ahangar
Professor, Department of English Language and Literature
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Linguistics
دکتر سید محمد علوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor
University of Tehran
Specialist: teaching English
دکتر سید مصطفی عاصی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor
Specialist: Linguistics
دکتر پرویز بیرجندی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Parviz Birjandi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: TEFL, Applied linguistics
Éva Á. Csató Johanson
Professor
Specialist: Turkic Languages
دکتر سید محمد دبیرمقدم
استاد دانشکده زبانهای فارسی و خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mohammad Dabir Moghaddam
Professor Faculty of Farsi and Foreign Languages
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
Eric S. Dwyer
Associate Professor
Specialist: Modern Language Education and TESOL
دکتر منصور فهیم
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Mansoor Fahim
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Applied Linguistics
دکتر حسین فرهادی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: زبان شناسی
Hosein Farhadi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Applied Linguistics
Ravinder Gargesh

Specialist: Linguistics
دکتر نادر جهانگیری
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Nader Jahan Giri
Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Linguistics
Elaine K. Horwitz
Professor
Specialist: Applied Linguistics
دکتر کارینا جهانی
استاد
رشته تخصصی: مطالعات ایرانی
Carina Jahani
Professor
Specialist: Iranian Studies
دکتر هوشنگ خوش سیما
دانشیار آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Hooshang Khosh Sima
Associate Professor, Language Department
Chabahar Maritime and Marine University
Specialist: Applied Linguistics, TEFL
Agnes Korn
Associate Professor
Specialist: Linguistics
Peter Mickan
Senior Lecturer
Specialist: Applied Linguistics
دکتر یحیی مدرسی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان شناسی اجتماعی
Yahya Moddaresi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social linguistics, Linguistics
دکتر فیروز صدیقی
استاد Teaching English as a Foreign Language
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی و آموزش L2
Firooz Sadighi
Professor, English Department , College of Law and Humanities, Shiraz Islamic Azad University
Shiraz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Linguistics and L2 Education
 Strauss
Strauss

Anju Saxena
Professor
Specialist: Linguistics
دکتر نسرین شکرپور
استاد دانشکده زبان انگلیسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Nasrin Shokrpour
Professor School of English
University of Shirazu
Specialist: Applied Linguistics
Anna Siewierska

Specialist: Linguistics
دکتر غلامرضا تجویدی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Gholam Reza Tajvidi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: English Language Teaching
Rajendra Singh
Professor
Specialist: Linguistics
Gernot Windfuhr
Professor
Specialist: Iranian Studies
مدیر اجرایی
دکتر عبدالله سارانی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Abdullah Sarani
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Applied Linguistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۱