درباره نشریه
ISSN:
2008-5419
eISSN:
2588-6541
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 88
صاحب امتیاز:
پژوهشکده تحقیقات راهبردی (گروه پژوهشی سیاست خارجی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا مجیدی
سردبیر:
دکتر محمدعلی شیرخانی
مدیر اجرایی:
دکتر رحیم بایزیدی
تلفن:
021-86046957
021-66499121
دورنگار:
021-66499121
سایت اختصاصی:
frqjournal.csr.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان طالقانی، نرسیده به خیابان حافظ، پلاک 376
صندوق پستی:
15875-5855
تلفن همراه:
09106798861
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/30
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا مجیدی
استاد گروه مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای
Mohamad Reza Majidi
Professor Department of Regional Studies
University of Tehran
Specialist: Department of Regional Studies
سردبیر
دکتر محمدعلی شیرخانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mohamad Ali Shirkhani
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
اعضای تحریریه
دکتر بهادر امینیان جزی
استادیار گروه روابط بین الملل
دانشکده وزارت امور خارجه
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Bahador Aminian Jazi
Assistant Professor, Department of Foreign Affairs
دانشکده وزارت امور خارجه
Specialist: International Relations
دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi
Professor, Foreign Affairs
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر جمشید ممتاز
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Jamshid Momtaz
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر حسین امیرعبداللهیان
دکتر حسین امیرعبداللهیان

محیی الدین مصباحی
محیی الدین مصباحی
دانشیار دانشگاه بین المللی فلوریدا
دکتر اصغر افتخاری
استاد علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor, Political Science
Specialist: political science, Security
دکتر حسین پوراحمدی میبدی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hosein Poorahmadi Meybodi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی
دانشیار گروه روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Amir Mohammad Haji Yoosefi
Associate Professor International Relations Group
Shahid Beheshti University
Specialist: Political Science and International Relations
دکتر حسین سلیمی
استاد روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، تاریخ جهان، روش شناخت
Hossein Salimi
Professor, International Relations
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International relation, Research Method
دکتر محمدعلی شیرخانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mohamad Ali Shirkhani
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر سید عبدالعلی قوام
استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Abdol Ali Ghavam
Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
Vitali Namkin
Vitali Namkin
Professor
دکتر نسرین مصفا
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Nasrin Mosaffa
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International Relations
دکتر محی الدین مصباحی
دکتر محی الدین مصباحی
استاد
Mohieddin Mesbahi
Professor
دکتر سید محمدکاظم سجادپور
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyed Mohammad Kazem Sajjad Poor
Head of the Center for Political and International Studies
Specialist: International Relations
مدیر اجرایی
دکتر رحیم بایزیدی
دانش آموخته دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، اقتصاد سیاسی بین الملل
Rahim Baizidi
.Ph.D, International Relations
University of Tehran
Specialist: Political Science, International Relation, Regional Studies, International Political Economy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۳