درباره نشریه
ISSN:
2008-0271
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
مدیر مسئول:
دکتر حسین زمانی
سردبیر:
دکتر امیرتیمور رفیعی
مدیر اجرایی:
مهندس محمدعلی علی آبادی
مدیرداخلی:
دکتر کیوان لولویی
تلفن:
086-43257571-4 ، داخلی: 209
سایت اختصاصی:
www.jhiaumahallat.ir
نشانی:
محلات، بلوار آیت الله خامنه ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، کدپستی:3781958514
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/04
مدیر مسئول
دکتر حسین زمانی
دکتر حسین زمانی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
سردبیر
دکتر امیرتیمور رفیعی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
رشته تخصصی: تاریخ
Amir Teymour Rafiei
Assistant Professor
Mahallat Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر علاءالدین آذری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ ایران باستان
Alaeddin Azari
Professor
University of Tehran
Specialist: Ancient Ancient History
دکتر فریدون اللهیاری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: Fereydon
Fereydon Allah Yari
Professor
University of Isfahan
Specialist: history
دکتر اسماعیل حسن زاده
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Esmaeil Hassan Zadeh
Associate Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: History of Iran
دکتر امیرتیمور رفیعی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
رشته تخصصی: تاریخ
Amir Teymour Rafiei
Assistant Professor
Mahallat Branch, Islamic Azad University
دکتر حسین زمانی
دکتر حسین زمانی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
دکتر سید اصغر محمودآبادی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ
Sayyed Asghar Mahmod Abadi
Professor
University of Isfahan
Specialist: history
دکتر حسین مفتخری
استاد تاریخ
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، ملل و نحل و قرون نخستین اسلامی
Hosain Moftakhari
Professor History
Kharazmi University
Specialist: History, Nations and Nahl and the early Islamic centuries
مدیر اجرایی
مهندس محمدعلی علی آبادی
مهندس محمدعلی علی آبادی

مدیرداخلی
دکتر کیوان لولویی
دکتر کیوان لولویی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۸