درباره نشریه
ISSN:
2008-0271
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
مدیر مسئول:
دکتر امیرتیمور رفیعی
سردبیر:
دکتر سید اصغر محمودآبادی
مدیر اجرایی:
مهندس محمدعلی علی آبادی
تلفن:
086-43257571-4 ، داخلی: 209
سایت اختصاصی:
jh.mahallat.iau.ir
نشانی:
محلات، بلوار آیت الله خامنه ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، کدپستی:3781958514
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/30
مدیر مسئول
دکتر امیرتیمور رفیعی
استادیار گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات محلات ایران.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
رشته تخصصی: تاریخ
Amir Teymour Rafiei
Assistant Professor, History of Iran
Mahallat Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر سید اصغر محمودآبادی
استاد تمام تاریخ جهان اسلام و ایران باستان
موسسه آموزش عالی سپهر
رشته تخصصی: ایران باستان
Seyed Asghar Mahmoodabadi
Full Professor, Islamic world history
Sepehr Institute of Higher Education
Specialist: Iranian ancient history
اعضای تحریریه
دکتر علاءالدین آذری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ ایران باستان
Alaeddin Azari
Professor
University of Tehran
Specialist: Ancient Ancient History
دکتر فریدون اللهیاری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: Fereydon
Fereydon Allah Yari
Professor
University of Isfahan
Specialist: history
دکتر اسماعیل حسن زاده
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Esmaeil Hassan Zadeh
Associate Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: History of Iran
دکتر امیرتیمور رفیعی
استادیار گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات محلات ایران.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
رشته تخصصی: تاریخ
Amir Teymour Rafiei
Assistant Professor, History of Iran
Mahallat Branch, Islamic Azad University
دکتر حسین زمانی
دکتر حسین زمانی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
دکتر سید اصغر محمودآبادی
استاد تمام تاریخ جهان اسلام و ایران باستان
موسسه آموزش عالی سپهر
رشته تخصصی: ایران باستان
Seyed Asghar Mahmoodabadi
Full Professor, Islamic world history
Sepehr Institute of Higher Education
Specialist: Iranian ancient history
دکتر حسین مفتخری
استاد تاریخ
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، ملل و نحل و قرون نخستین اسلامی
Hosain Moftakhari
Professor History
Kharazmi University
Specialist: History, Nations and Nahl and the early Islamic centuries
مدیر اجرایی
مهندس محمدعلی علی آبادی
مهندس محمدعلی علی آبادی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۲