درباره نشریه
ISSN:
1735-9562
eISSN:
2676-5489
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر فرح حبیب
سردبیر:
دکتر فرح حبیب
مدیر اجرایی:
دکتر مریم قلمبر دزفولی
مدیرداخلی:
دکتر مریم چشمه قصابانی
صفحه آرا:
مهندس مرسده طهماسبی
طراح روی جلد:
مهندس ساسان خطیبی
تلفن:
021-44861681 ، داخلی: 5320
021-44861682 ، داخلی: 5320
نشانی:
تهران، پونک، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، جنب دانشکده فنی و مهندسی، ساختمان ابن سینا،طبقه چهارم بلوک شرقی، دانشکده هنر و معماری، اتاق 428
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/hoviatshahr
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/07
مدیر مسئول
دکتر فرح حبیب
استاد دانشکده هنرومعماری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: معماری، شهرسازی، طراحی شهری، معماری منظر
Farah Habib
Professor, Architecture
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Architecture, urban design, urban development, landscape architecture
سردبیر
دکتر فرح حبیب
استاد دانشکده هنرومعماری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: معماری، شهرسازی، طراحی شهری، معماری منظر
Farah Habib
Professor, Architecture
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Architecture, urban design, urban development, landscape architecture
اعضای تحریریه
دکتر ایرج اعتصام
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Iraj Etesam
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
دکتر سید محسن حبیبی
استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شهرسازی
Seyyed Mohsen Habibi
Professor Faculty of Urban Development, College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban
دکتر بهناز امین زاده
استاد شهرسازی
دانشگاه تهران
Behnaz Aminzadeh
Professor, Urban Design
University of Tehran
دکتر اسفندیار زبردست
استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای، شهرسازی
Esfandiar Zebardast
Professor College of Urban Planning Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Urban Planning, Urban
دکتر محمدمهدی عزیزی
استاد تمام شهرسازی، دانشکده شهرسازی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mohammad Mehdi Azizi
Full Professor, School of Urban Planning
University of Tehran
Specialist: Urban Planning
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Ali Ghaffari
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر محمد نقی زاده
استادیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammad Nghizadeh
Assistant Professor College of Arts and Architecture
Central Office, Islamic Azad University
دکتر هاشم هاشم نژاد
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Hashem Hashemnejad
Associate Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
صفحه آرا
مهندس مرسده طهماسبی

طراح روی جلد
مهندس ساسان خطیبی

مدیر اجرایی
دکتر مریم قلمبر دزفولی
استادیار گروه شهرسازی، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
Maryam Ghalambordezfuly
Assistant Professor, Department of Urban Development, Pardis Branch,
Pardis Branch, Islamic Azad University
مدیرداخلی
دکتر مریم چشمه قصابانی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Maryam Cheshmeh Ghasabani
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۴