درباره نشریه
ISSN:
1735-9562
eISSN:
2676-5489
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر حمید ماجدی
سردبیر:
دکتر فرح حبیب
مدیر اجرایی:
دکتر مریم قلمبر دزفولی
مدیرداخلی:
دکتر مریم چشمه قصابانی
تلفن:
021-44861681 ، داخلی: 5320
021-44861682 ، داخلی: 5320
سایت اختصاصی:
hoviatshahr.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، پونک، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، جنب دانشکده فنی و مهندسی، ساختمان ابن سینا،طبقه چهارم بلوک شرقی، دانشکده هنر و معماری، اتاق 428
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/30
مدیر مسئول
دکتر حمید ماجدی
دانشیار دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
Hamid Majedi
Associate Professor, Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر فرح حبیب
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: معماری
Farah Habib
Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Development Science and Research Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
هیات تحریریه
دکتر ایرج اعتصام
استاد پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
Iraj Etesam
Professor, College of Fine Arts, University of Tehran
دکتر سیدمحسن حبیبی
استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شهرسازی
Seyyed Mohsen Habibi
Professor, Faculty of Urban Development, College of Fine Arts, University of Tehran
Specialist: Urban
دکتر بهناز امین زاده
دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
Behnaz Aminzadeh
Associate Professor, environment College, University of Tehran
دکتر اسفندیار زبردست
استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای، شهرسازی
Esfandiar Zebardast
Professor, College of Urban Planning Fine Arts Campus, University of Tehran
Specialist: Urban Planning, Urban
دکتر محمدمهدی عزیزی
استاد پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mohammad Mahdi Azizi
Professor, College of Fine Arts, University of Tehran
Specialist: Urban Planning
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Ali Ghaffari
Professor, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر محمد نقی زاده
استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی
Mohammad NghiZadeh
Assistant Professor, College of Arts and Architecture, Branch, Islamic Azad University
دکتر فرح حبیب
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: معماری
Farah Habib
Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Development Science and Research Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
دکتر هاشم هاشم نژاد
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Hashem Hashemnejad
Associate Professor, School of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
مدیر اجرایی
دکتر مریم قلمبر دزفولی
استادیار
Maryam Ghalam Bar Dezfooli
Assistant Professor,
مدیرداخلی
دکتر مریم چشمه قصابانی
استادیار
Maryam Cheshmeh Ghasabani
Assistant Professor,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۷