درباره نشریه
ISSN:
1735-9562
eISSN:
2676-5489
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر حمید ماجدی
سردبیر:
دکتر فرح حبیب
مدیر اجرایی:
دکتر مریم قلمبر دزفولی
مدیرداخلی:
دکتر مریم چشمه قصابانی
تلفن:
021-44861681 ، داخلی: 5320
021-44861682 ، داخلی: 5320
سایت اختصاصی:
hoviatshahr.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، پونک، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، جنب دانشکده فنی و مهندسی، ساختمان ابن سینا،طبقه چهارم بلوک شرقی، دانشکده هنر و معماری، اتاق 428
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/30
مدیر مسئول
دکتر حمید ماجدی
دانشیار دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات،
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Hamid Majedi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر فرح حبیب
رییس دانشکده هنرومعماری
رشته تخصصی: معماری، شهرسازی، طراحی شهری، معماری منظر
Farah Habib

Specialist: Architecture, urban design, urban development, landscape architecture
اعضای تحریریه
دکتر ایرج اعتصام
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Iraj Etesam
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
دکتر سید محسن حبیبی
استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شهرسازی
Seyyed Mohsen Habibi
Professor Faculty of Urban Development, College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban
دکتر بهناز امین زاده
استاد دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران
Behnaz Aminzadeh
Associate Professor environment College
University of Tehran
دکتر اسفندیار زبردست
استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای، شهرسازی
Esfandiar Zebardast
Professor College of Urban Planning Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Urban Planning, Urban
دکتر محمدمهدی عزیزی
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mohammad Mehdi Azizi
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban Planning
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Ali Ghaffari
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر محمد نقی زاده
استادیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammad Nghizadeh
Assistant Professor College of Arts and Architecture
Central Office, Islamic Azad University
دکتر فرح حبیب
رییس دانشکده هنرومعماری
رشته تخصصی: معماری، شهرسازی، طراحی شهری، معماری منظر
Farah Habib

Specialist: Architecture, urban design, urban development, landscape architecture
دکتر هاشم هاشم نژاد
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Hashem Hashemnejad
Associate Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
مدیر اجرایی
دکتر مریم قلمبر دزفولی
دانشجوی دکتری گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری، هنر.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Maryam Ghalambordezfuly
Phd Student, Urban Development Department, Faculty of Civil, Art and Architecture
Science And Research Branch, Islamic Azad University
مدیرداخلی
دکتر مریم چشمه قصابانی
استادیار
Maryam Cheshmeh Ghasabani
Assistant Professor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۹