درباره نشریه
ISSN:
1735-7527
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 1383
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مدیر مسئول:
دکتر محمدمهدی موحدی
سردبیر:
دکتر حسنعلی آقاجانی
مدیر اجرایی:
مهدی عشری
تلفن:
021-76448905
نشانی:
فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، بخش مدیریت
صندوق پستی:
148
تاریخ به‌روزآوری: 1395/06/15
مدیر مسئول
دکتر محمدمهدی موحدی
دانشیار
Mohammad Mehdi Movahedi
Assistant Professor
Specialist: Operation Management & optimization
سردبیر
دکتر حسنعلی آقاجانی
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
Hasan Ali Aghajani
Professor Faculty of Economics and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Industrial management of production and operations trends
اعضای تحریریه
دکتر محمدمهدی موحدی
دانشیار
Mohammad Mehdi Movahedi
Assistant Professor
Specialist: Operation Management & optimization
دکتر حسنعلی آقاجانی
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
Hasan Ali Aghajani
Professor Faculty of Economics and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Industrial management of production and operations trends
محمد بمانی مقدم
استاد
Mohammad Bamni Moghaddam
Professor
Specialist: Quality Control
دکتر عباس طلوعی اشلقی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Abbas Toloie Eshlaghy
Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: management, Industrial Management
رضا فرضی پور

Reza Farzipoor

Specialist: Production Operation Management, Supply Chain
دکتر ناصر حمیدی
استاد مدیریت صنعتی
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Naser Hamidi
Professor, Management
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
Specialist: Operation research
دکتر نقی شجاع
دانشیار دانشکده علوم پایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Naghi Shojae
Associate Professor Faculty of Basic Sciences
Firoozkuh Branch, Islamic Azad University
Specialist: Data Envelopment Analysis
دکتر رضا رادفر
استاد گروه علمی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت
Reza Radfar
Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Management
دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

Abdolhamid Safaei Ghadikolaei

مدیر اجرایی
مهدی عشری
مهدی عشری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۹۷