درباره نشریه
ISSN:
2476-535X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر منیره خردادمهر
سردبیر:
دکتر احمد نعمت الهی
مدیر اجرایی:
دکتر رقیه نوروزی
تلفن:
041-36378743-370
دورنگار:
041-36378743-370
سایت اختصاصی:
jzd.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، جادۀ باسمنج، روبروی شهرک خاوران، دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه تبریز، ، کدپستی: 5166616471
صندوق پستی:
155-51665
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/24
مدیر مسئول
دکتر منیره خردادمهر

Monireh Khordadmehr

سردبیر
دکتر احمد نعمت الهی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: انگل شناسی دامپزشکی
Ahmad Nematolahi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tabriz
Specialist: Veterinary Parasitology
اعضای تحریریه
دکتر جواد اشرفی هلان
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: آسیب شناسی دامپزشکی
Javad Ashrafi Helan
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tabriz
Specialist: Veterinary pathology
دکتر احمد نعمت الهی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: انگل شناسی دامپزشکی
Ahmad Nematolahi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tabriz
Specialist: Veterinary Parasitology
دکتر محمدتقی زهرایی صالحی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی دامپزشکی
Mohammad Taghi Zahraei Salehei
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Veterinary Microbiology
دکتر ایرج موبدی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Iraj Mobedi
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر بهروز نقیلی
استاد دانشکده پزشکیمرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیماری های عفونی و گرمسیری
Behrouz Naghili
Professor Infectious and Tropical Diseases Research Center
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Infectious and Tropical Diseases
دکتر سید رضا مودب
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Seyyed Reza Moaddab
Associate Professor Faculty of Tabriz University of Medical Sciences
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Microbiology
دکتر حسین حاتمی
استاد دانشکده بهداشتگروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Hossein Hatami
Professor Department of Infectious Disease
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infective Diseases
دکتر مسعودرضا صیفی آباد شاپوری
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Masoud Reza Seyfi Abad Shapouri
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Virology
John Stanford
Professor Research Department of Infection, Faculty of Medical Sciences, Centre for Microbiology, Bloomsbury, London.
Specialist: Medical Microbiology
مدیر اجرایی
دکتر رقیه نوروزی
دانشیار انگل شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: انگل شناسی پزشکی
Roghayeh Norouzi
Associate Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine
University of Tabriz
Specialist: Medical parasitology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۱