درباره نشریه
ISSN:
2476-6933
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه جواهری
سردبیر:
دکتر سید حسین سراج زاده
تلفن:
021-86072701
سایت اختصاصی:
jspi.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/08
مدیر مسئول
دکتر فاطمه جواهری
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Fatemeh Javaheri
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Medical Sociology
سردبیر
دکتر سید حسین سراج زاده
دانشیار گروه جامعه شناسی
دانشگاه خوارزمی
Seyed Hossein Serajzadeh
Associate Professor, Department of Sociology
Kharazmi University
اعضای تحریریه
عبدالمحمد کاظمی پور

دکتر ناصر کرمی

دکتر فرهنگ ارشاد
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Farhang Ershad
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: sociology
دکتر محمدحسین پناهی
استاد گروه مطالعات زنان
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، مطالعات اجتماعی
Mohammad Hosein Panahi
Professor, Department of Women s Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, Social Studies
دکتر فاطمه جواهری
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Fatemeh Javaheri
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Medical Sociology
دکتر بیژن زارع
گروه جامعه شناسی
دانشگاه خوارزمی
Bijan Zareh

Kharazmi University
دکتر سید حسین سراج زاده
دانشیار گروه جامعه شناسی
دانشگاه خوارزمی
Seyed Hossein Serajzadeh
Associate Professor, Department of Sociology
Kharazmi University
دکتر منصوره اعظم آزاده
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mansoureh Azamazadeh
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology
دکتر سید ابراهیم فیوضات
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ebrahim Foyoozat
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
دکتر مسعود گلچین
دانشیار گروه جامعه شناسی
دانشگاه خوارزمی
Masoud Golchin
Associate Professor, Sociology
Kharazmi University
دکتر حسین مفتخری
استاد تاریخ
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، ملل و نحل و قرون نخستین اسلامی
Hosain Moftakhari
Professor History
Kharazmi University
Specialist: History, Nations and Nahl and the early Islamic centuries
دکتر محمد میرزایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
دکتر منصور وثوقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mansour Vosoughi
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۶