درباره نشریه
ISSN:
2476-6933
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه جواهری
سردبیر:
دکتر سید حسین سراج زاده
تلفن:
021-86072701
نشانی:
تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/14
مدیر مسئول
دکتر فاطمه جواهری
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Fatemeh Javaheri
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Medical Sociology
سردبیر
دکتر سید حسین سراج زاده
استادیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Hosein Serajzadeh
Assistant Professor
Kharazmi University
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر فرهنگ ارشاد
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Farhang Ershad
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: sociology
دکتر محمدحسین پناهی
استاد گروه مطالعات زنان
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، مطالعات اجتماعی
Mohammad Hosein Panahi
Professor Women's Studies Group
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, Social Studies
دکتر فاطمه جواهری
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Fatemeh Javaheri
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Medical Sociology
دکتر بیژن زارع

Bijan Zareh

دکتر سید حسین سراج زاده
استادیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Hosein Serajzadeh
Assistant Professor
Kharazmi University
Specialist: Sociology
دکتر منصوره اعظم آزاده
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mansoureh Azamazadeh
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology
دکتر سید ابراهیم فیوضات
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ebrahim Foyoozat
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
مسعود گلچین
دانشیار
Masoud Golchin

دکتر حسین مفتخری
استاد تاریخ
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، ملل و نحل و قرون نخستین اسلامی
Hosain Moftakhari
Professor History
Kharazmi University
Specialist: History, Nations and Nahl and the early Islamic centuries
دکتر محمد میرزایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
دکتر منصور وثوقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mansour Vosoughi
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۶