درباره نشریه
ISSN:
2008-9147
eISSN:
2008-2762
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
سردبیر:
دکتر احمدرضا بهرامی
تلفن:
051-38804063
دورنگار:
051-38804063
سایت اختصاصی:
jcmr.um.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/10
سردبیر
دکتر احمدرضا بهرامی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Ahmad Reza Bahrami
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Plant Physiology
اعضای تحریریه
Muhammad Aslamkhan
professor The University of Health Sciences, Lahore, Pakistan
Specialist: Human Genetics
Esmaeil Ebrahimie
Associate Professor University of Adelaide, Adelaide, Australia
Specialist: Molecular Genetics & Genetic Engineering
دکتر علیرضا فاضلی
استاد
Alireza Fazeli
Professor University of Sheffield,UK
Specialist: Reproduction and Developmental Medicine
Julie Gray
professor University of Sheffield, Sheffield, UK
Specialist: Molecular Biotechnology
دکتر رویا کرمیان
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: فیزیولوژی سلول و مولکولی گیاهان
Roya Karamian
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Cell and Molecular Physiology of Plants
دکتر جواد بهروان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، داروسازی
Javad Behravan
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology, Pharmacology
دکتر مریم مقدم متین
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی مولکولی
Maryam Moghaddam Matin
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Molecular Biotechnology
دکتر سید جواد مولی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک
Seyyed Javad Mowla
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Genetics
دکتر حسام دهقانی
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی مولکولی و زیست شناسی رشد
Hesam Dehghani
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Molecular Biotechnology and Developmental Biology
دکتر علیرضا زمردی پور
دانشیار
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی مولکولی، ژنتیک
Ali Reza Zomorodipour
Associate Professor
Specialist: Molecular Biotechnology, Genetics
دکتر فرهنگ حداد
دانشیار ژنتیک، زیست شناسی، علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: سیتوژنتیک
Farhang Haddad
Associate Professor, Biology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Cytogenetics
دکتر زرین مینوچهر
استادیار
رشته تخصصی: بیوفیزیک و بیوانفورماتیک
Zarrin Minuchehr
Assistant Professor The National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Biophysics and Bioinformatics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۹