درباره نشریه
ISSN:
2423 -6977
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر محمدهادی فرهی
سردبیر:
دکتر علیرضا سهیلی
مدیر اجرایی:
دکتر مرتضی گچ پزان
تلفن:
051-38806222
دورنگار:
051-38806222
سایت اختصاصی:
ijnao.um.ac.ir
صندوق پستی:
1159-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/21
مدیر مسئول
دکتر محمدهادی فرهی
دانشکده ریاضیات دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم ریاضیات
Mohammad Hadi Farahi
Faculty of Mathematical Sceinces, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Mathematical Sceinces
سردبیر
دکتر علیرضا سهیلی
دکتر علیرضا سهیلی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
Alireza Soheili
professor, Department of Applied Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Numerical Analysis
هیات تحریریه
Area Ivan
professor, Departamento de Matem?tica Aplicada II Universidade de Vigo,
Specialist: Numerical Analysis
D Lohmander Peter
professor, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU. Department of Forest Economics,
Specialist: Optimal Control Theory & Optimization
دکتر سعید عباس بندی
استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: ریاضی محض، تحلیل عددی
Saeid Abbasbandi
Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: Numerical Analysis
دکتر اسماعیل بابلیان
استاد دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آنالیز عددی
Esmail Babolian
Professor, Faculty of Mathematical Sciences and Computer, Kharazmi University
Specialist: numerical analysis
دکتر سهراب عفتی
دانشگاه فردوسی مشهد
Sohrab Effati
Department of Applied Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Optimal Control & Optimization
دکتر علی امروزنژاد
استاد
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Ali Emrouznejad
Professor,
Specialist: Applied Mathematics Research Trends in Operations
دکتر محمدهادی فرهی
دانشکده ریاضیات دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم ریاضیات
Mohammad Hadi Farahi
Faculty of Mathematical Sceinces, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Mathematical Sceinces
دکتر مرتضی گچ پزان
دانشگاه فردوسی مشهد
Morteza Gachpazan
Department of Applied Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Numerical Analysis
دکتر نظام الدین مهدوی امیری
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Nezamoddin Mahdavi Amiri
Professor, Faculty of Mathematics, Sharif University of Technology
Specialist: Operations Research
دکتر علیرضا سهیلی
دکتر علیرضا سهیلی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
Alireza Soheili
professor, Department of Applied Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Numerical Analysis
دکتر حسن صالحی فتح آبادی
دانشکده ریاضی، ‏آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Hassan Salehi Fath Abadi
School of Mathematics, Statistics & Computer Science, University of Tehran
Specialist: Applied Mathematics
دکتر فائزه توتونیان
دانشکده ریاضیات دانشگاه فردوسی مشهد
Faezeh Toutounian
Mathematical Sceinces, Ferdowsi University of Mashhad
دکتر علی وحیدیان کامیاد
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Ali Vahidian Kamyad
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Applied Mathematics
رضا قنبری
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
Reza Ghanbari
Associate Professor, Department of Applied Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Operations Research
داوود خجسته سالکویه
دانشگاه گیلان
Davood Khojasteh Salkuyeh
Department of Mathematics, University of Guilan
Specialist: Numerical Analysis
دکتر محمود هادی زاده یزدی
دانشکده ریاضیات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mahmoud Hadizadeh Yazdi
Department of Mathematics, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Mathematics
دکتر غلامرضا حجتی
دانشکده ریاضیات دانشگاه تبریز
Gholam Reza Hojjati
Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz
Specialist: Numerical Analysis
ویراستار انگلیسی
Zohreh Vasagh
Department of Applied Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad
مدیر اجرایی
دکتر مرتضی گچ پزان
دانشگاه فردوسی مشهد
Morteza Gachpazan
Department of Applied Mathematics, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Numerical Analysis
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۱