درباره نشریه
ISSN:
2423 -6977
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر محمدهادی فراهی
سردبیر:
دکتر علیرضا سهیلی
مدیر اجرایی:
دکتر مرتضی گچ پزان
ویراستار انگلیسی:
زهره وثاق
تلفن:
051-38806222
دورنگار:
051-38806222
سایت اختصاصی:
ijnao.um.ac.ir
صندوق پستی:
1159-91775
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/28
مدیر مسئول
دکتر محمدهادی فراهی
استاد گروه ریاضی کاربردی. دانشکده علوم ریاضی.
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: نظریه کنترل . کنتزل بهینه.نظریه تقریب. معادلات دیفرانسیل کسری
Mohammad Hadi Farahi
Professor, Applied Mathematics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Control theory, Optimal control, Approximation theory, Fractional defferntial equations
سردبیر
دکتر علیرضا سهیلی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Alireza Soheili
professor Department of Applied Mathematics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Numerical Analysis
اعضای تحریریه
Area Ivan
professor Departamento de Matem?tica Aplicada II Universidade de Vigo
Specialist: Numerical Analysis
Peter Lohmander
Professor Department of Forest Economics, Swedish University of Agricultural Sciences, Umea, Sweden.
Specialist: Management and economic optimization, Forest Economics
دکتر سعید عباس بندی
استاد دانشکده علوم پایه
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Saeid Abbasbandy
Professor, Applied Mathematics
Imam Khomeini International University
Specialist: Numerical Analysis
دکتر اسماعیل بابلیان
استاد دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آنالیز عددی
Esmail Babolian
Professor Faculty of Mathematical Sciences and Computer
Kharazmi University
Specialist: numerical analysis
دکتر سهراب عفتی

دانشگاه فردوسی مشهد
Sohrab Effati
Department of Applied Mathematics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Optimal Control & Optimization
دکتر علی امروزنژاد
استاد
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Ali Emrouznejad
Professor
Specialist: Applied Mathematics Research Trends in Operations
دکتر محمدهادی فراهی
استاد گروه ریاضی کاربردی. دانشکده علوم ریاضی.
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: نظریه کنترل . کنتزل بهینه.نظریه تقریب. معادلات دیفرانسیل کسری
Mohammad Hadi Farahi
Professor, Applied Mathematics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Control theory, Optimal control, Approximation theory, Fractional defferntial equations
دکتر مرتضی گچ پزان

دانشگاه فردوسی مشهد
Morteza Gachpazan
Department of Applied Mathematics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Numerical Analysis
دکتر نظام الدین مهدوی امیری
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Nezamoddin Mahdavi Amiri
Professor Faculty of Mathematics
Sharif University of Technology
Specialist: Operations Research
دکتر علیرضا سهیلی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Alireza Soheili
professor Department of Applied Mathematics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Numerical Analysis
دکتر حسن صالحی فتح آبادی
استاد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر.
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، تحقیق در عملیات، برنامه ریزی تولید
Hassan Salehi Fath Abadi
Professor, School of Mathematics Statistic and Computer Science
University of Tehran
Specialist: Applied Mathematics, Operations Research, Production Planning , Network Flows
دکتر فائزه توتونیان
دانشکده ریاضیات
دانشگاه فردوسی مشهد
Faezeh Toutounian
Mathematical Sceinces
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر علی وحیدیان کامیاد
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Ali Vahidian Kamyad
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Applied Mathematics
رضا قنبری
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
Reza Ghanbari
Associate Professor Department of Applied Mathematics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Operations Research
دکتر محمود هادی زاده یزدی
دانشکده ریاضیات
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mahmoud Hadizadeh Yazdi
Department of Mathematics
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Mathematics
دکتر غلامرضا حجتی
استاد گروه ریاضی کاربردی
دانشگاه تبریز
Gholam Reza Hojjati
Professor, Mathematical Sciences
University of Tabriz
Specialist: Numerical Analysis
ویراستار انگلیسی
زهره وثاق

دانشگاه فردوسی مشهد
Zohreh Vasagh
Department of Applied Mathematics
Ferdowsi University of Mashhad
مدیر اجرایی
دکتر مرتضی گچ پزان

دانشگاه فردوسی مشهد
Morteza Gachpazan
Department of Applied Mathematics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Numerical Analysis
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۱