درباره نشریه
ISSN:
2345-2412
eISSN:
2345-2420
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعت نفت
مدیر مسئول:
دکتر کریم سلحشور
سردبیر:
دکتر سید رضا شادی زاده
مدیر اجرایی:
دکتر محمدرضا خسروی نیکو
تلفن:
061-53152014
سایت اختصاصی:
ijogst.put.ac.ir
نشانی:
آبادان، بوارده شمالی، دانشگاه صنعت نفت، ستاد دانشگاه ، کدپستی: 6318714317
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/25
مدیر مسئول
دکتر کریم سلحشور
استاد
دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی کنترل
Karim Salah Shoor
Professor
Petroleum University of Technology
Specialist: Control Engineering
سردبیر
دکتر سید رضا شادی زاده
استاد
دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی نفت
Seyyed Reza Shadi Zadeh
Professor
Petroleum University of Technology
Specialist: Petroleum Engineering
اعضای تحریریه
دکتر علی کدخدایی ایلخ چی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زمین شناسی نفت
Ali Kadkhodaie
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Petroleum Geology
دکتر شهاب گرامی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی نفت
Shahab Gerami
Associate Professor
Specialist: Petroleum Engineering
علیمراد رشیدی
استاد تمام مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات نانو فناوری
پژوهشگاه صنعت نفت
Alimorad Rashidi
Full Professor, chemical engineering, Nanotechnology research center
Research Institute of Petroleum Industry
رضا رضایی
استاد
Reza Rezaee
Professor Department of Petroleum Engineering, Curtin University
Specialist: Petrophysics and Reservoir Characterization
Davood Ghorbani

Specialist: Oil & Energy
Gerhard Thonhauser
r,Head Department Petroleum Engineering,- Montanuniversitt Leoben-Austria
Specialist: Petroleum Engineering
دکتر محمدرضا خسروی نیکو
استاد
دانشگاه صنعت نفت
Mohammad Reza Khosravi Nikou
Professor
Petroleum University of Technology
دکتر سید رضا شادی زاده
استاد
دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی نفت
Seyyed Reza Shadi Zadeh
Professor
Petroleum University of Technology
Specialist: Petroleum Engineering
دکتر سید حسام نجیبی
استاد
دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Seyyed Hesam Najibi
Professor
Petroleum University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
دکتر کریم سلحشور
استاد
دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی کنترل
Karim Salah Shoor
Professor
Petroleum University of Technology
Specialist: Control Engineering
دکتر محمدعلی ریاحی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Ali Riahi
Professor
University of Tehran
Specialist: Geophysics
دکتر محمدرضا احسانی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی، مهندسی شیمی، جداسازی
Mohammad Reza Ehsani
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: food Technology, Chemical Engineering, Isolation
دکتر علی یساقی
دانشیار دانشکده علوم
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی
Ali Yasaghi
Associate Professor College of Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Geology
دکتر محسن مسیحی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی نفت
Mohsen Masihi
Associate Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Petroleum Engineering
مدیر اجرایی
دکتر محمدرضا خسروی نیکو
استاد
دانشگاه صنعت نفت
Mohammad Reza Khosravi Nikou
Professor
Petroleum University of Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۶