درباره نشریه
ISSN:
2345-2412
eISSN:
2345-2420
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعت نفت
مدیر مسئول:
دکتر کریم سلحشور
سردبیر:
دکتر سیدرضا شادی زاده
مدیر اجرایی:
دکتر محمدرضا خسروی نیکو
تلفن:
061-53153000
سایت اختصاصی:
ijogst.put.ac.ir
نشانی:
آبادان، بوارده شمالی، دانشگاه صنعت نفت، ستاد دانشگاه ، کدپستی: 6318714317
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/16
مدیر مسئول
کریم سلحشور
استاد دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی کنترل
Karim Salah Shoor
Professor, Petroleum University of Technology
Specialist: Control Engineering
سردبیر
سیدرضا شادی زاده
استاد دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی نفت
Seyyed Reza Shadi Zadeh
Professor, Petroleum University of Technology
Specialist: Petroleum Engineering
هیات تحریریه
علی کدخدایی ایلخ چی
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زمین شناسی نفت
Ali Kadkhodaie
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: Petroleum Geology
شهاب گرامی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی نفت
Shahab Gerami
Associate Professor,
Specialist: Petroleum Engineering
علیمراد رشیدی
استاد پژوهشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Morad Rashidi
Professor of Oil Industry Research Institute,
Specialist: chemical engineering
ریاض خراط
استاد دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Riaz Kharrat
Professor, Petroleum University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
سیدرضا شادی زاده
استاد دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی نفت
Seyyed Reza Shadi Zadeh
Professor, Petroleum University of Technology
Specialist: Petroleum Engineering
سیدحسام نجیبی
استاد دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Seyyed Hesam Najibi
Professor, Petroleum University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
کریم سلحشور
استاد دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی کنترل
Karim Salah Shoor
Professor, Petroleum University of Technology
Specialist: Control Engineering
محمدعلی ریاحی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Ali Riahi
Professor, University of Tehran
Specialist: Geophysics
محمدرضا احسانی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی، مهندسی شیمی، جداسازی
Mohammad Reza Ehsani
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: food Technology, Chemical Engineering, Isolation
علی یساقی
دانشیار دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی
Ali Yasaghi
Associate Professor, College of Science, Tarbiat Modares University
Specialist: Geology
محسن مسیحی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی نفت
Mohsen Masihi
Associate Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Petroleum Engineering
عبدالنبی هاشمی
دانشیار دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: مهندسی نفت
Abdol Nabi Hashemi
Associate Professor, Petroleum University of Technology
Specialist: Petroleum Engineering
مدیر اجرایی
محمدرضا خسروی نیکو
استاد دانشگاه صنعت نفت
Mohammad Reza Khosravi Nikou
Professor, Petroleum University of Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۲