درباره نشریه
eISSN:
2538-3434
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مدیر مسئول:
دکتر زهرا حاجی آقاجانی
سردبیر:
دکتر فرح فراهانی
مدیرداخلی:
دکتر زهرا حاجی آقاجانی
تلفن:
025-32800281
نشانی:
قم، پردیسان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، حوزه معاونت پژوهش و فناوری، دانشکده علوم پایه، دفتر مجله بیولوژی کاربردی
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/sjoapb
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/12
مدیر مسئول
دکتر زهرا حاجی آقاجانی
دانشیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی
Zahra Haji Aghajani
Associate Professor Qom unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: chemistry
سردبیر
دکتر فرح فراهانی
دانشیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی
Farah Farahani
Associate Professor Qom unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Biologie
اعضای تحریریه
دکتر آذرنوش جعفری
دانشیار واحد مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Azarnoosh Jafari
Associate Professor Mashhad Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر مینا رمضانی
دانشیار واحد آشتیان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی
Mina Ramezani
Associate Professor Ashtian Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: biology
دکتر سید محمدمهدی حمدی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی
Seyed Mohammad Mahdi Hamdi
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Systematic vegetarian
دکتر سید داور سیادت
استاد انستیتو پاستور ایران مرکز تحقیقات میکروبیولوژی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Seyyed Davar Siadat
Professor of Pasteur Institute of Iran Microbiology Research Center
Specialist: biotechnology
دکتر منصور ابراهیمی
دانشیار دانشکده علوم پایه
دانشگاه قم
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Mansoor Ebrahimi
Associate Professor Faculty of Basic Sciences
University of Qom
Specialist: biotechnology
دکتر فرح فراهانی
دانشیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی
Farah Farahani
Associate Professor Qom unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Biologie
دکتر محبوبه سادات شریف
دانشیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی
Mahbube Sadat Sharif
Associate Professor Qom unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: chemistry
فهیمه کوهدار

مریم خوش سخن مظفر

زهرا نورمحمدی

مدیرداخلی
دکتر زهرا حاجی آقاجانی
دانشیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی
Zahra Haji Aghajani
Associate Professor Qom unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۱