درباره نشریه
ISSN:
2322-3235
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
مدیر مسئول:
دکتر معصومه مازندرانی
سردبیر:
دکتر محمدباقر رضایی
مدیرداخلی:
هدیه مصنعی
تلفن:
017-32151913
سایت اختصاصی:
ecophytochemical.gorganiau.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/16
مدیر مسئول
معصومه مازندرانی
دانشیار
رشته تخصصی: اکولوژی سیستماتیک گیاهی
Masuomeh Mazandarani
Associate Professor,
Specialist: Systematic Plant Ecology
سردبیر
محمدباقر رضایی
استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع موسسه تحقیقات جنگل و مراتع
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Mohammad Bagher Rezaee
ProfessorForestry and Rangeland Research Institute, Research Institute of Forest and Rangelands,
Specialist: Organic Chemistr
هیات تحریریه
هدیه مصنعی
رشته تخصصی: اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hedieh Mosanaiey
Specialist: Agrotechnology - Plant Physiology
افشین سلطانی
استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: زراعت -شبیه سازی گیاهان زراعی
Afshin Solatani
Professor, گروه زراعت, Gorgan University
Specialist: Agriculture - Simulation of crops
یونس عصری
دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقا ت جنگلها و مراتع کشور بخش گیاهشناسی
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهی و جامعه شناسی گیاهی
Yunes Asri
Associate Professor, Research Institute for Forests and Rangelands of the Country, Botany Department,
Specialist: Plant Ecology and Plant Sociology
محمدحسین لباسچی
استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اکولوژی کشاورزی
Mohammad Hosein Lebas chi
Assistant Professor, Research Institute of Forests and Rangelands of the Country,
Specialist: Agricultural Ecology
ابوالقاسم متین
استاد تحقیقات و پژوهش سازمان و تحقیقات و آموزش کشاورزی
رشته تخصصی: اکولوژی
Abolghasem Matin
Professor, Research and Research Organization and Agricultural Research and Education,
Specialist: ecology
مریم نیاکان
دانشیار واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Maryam Niakan
Associate Professor, Unit of Gorgan,
Specialist: Plant Physiology
پرویز اولیا
استاد مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: میکروب شناسی، باکتریولوژی پزشکی
Parviz Olya
Professor, Molecular Microbiology Research Center, Shahed University
Specialist: bacteriology, Medical Bacteriology
مدیرداخلی
هدیه مصنعی
رشته تخصصی: اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hedieh Mosanaiey
Specialist: Agrotechnology - Plant Physiology