درباره نشریه
ISSN:
6697-2251
eISSN:
2676-5187
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مدیر مسئول:
دکتر حیدر لطفی
سردبیر:
دکتر عزت الله عزتی
مدیرداخلی:
دکتر مجیدولی شریعت پناهی
تلفن:
023-34208581
023-34205009-12
سایت اختصاصی:
geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
نشانی:
گرمسار، میدان شهدای سوسنگرد، خیابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ، کدپستی: 3581631167
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/25
مدیر مسئول
دکتر حیدر لطفی
دانشیار واحد گرمسار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی و گردشگری
heidar lotfi
Associate Professor Garmsar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: geography, Political geography and tourism
سردبیر
دکتر عزت الله عزتی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی واقتصادی
Ezatollah Ezzati
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Human and economic geography
اعضای تحریریه
دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر مجید شمس
استاد واحد ملایر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Majid Shams
Professor Malayer unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography and urban Planinng
دکتر محمد اخباری
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Akhbari
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political geography
دکتر جواد رحیمی مقدم
استادیار
رشته تخصصی: جغرافیا
Javad Rahimi Moghadam
Assistant Professor
Specialist: Geography
دکتر محمدحسن ضیاء توانا
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای روستایی
Hasan Zia Tavana
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Rural geography
دکتر عزت الله عزتی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی واقتصادی
Ezatollah Ezzati
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Human and economic geography
دکتر پروانه عزیزی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
Parvaneh Azizi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography and rural planning
دکتر حسن لشکری
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، اقلیم شناسی
Hasan Lashkari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Physical Geography
دکتر حیدر لطفی
دانشیار واحد گرمسار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی و گردشگری
heidar lotfi
Associate Professor Garmsar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: geography, Political geography and tourism
دکتر صدیقه لطفی
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
sedigheh Lotfi
Professor
University of Mazandaran
Specialist: urban planning
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
مدیرداخلی
دکتر مجیدولی شریعت پناهی
دانشیار واحد سمنان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Majid Vali Shariatpanahi
Associate Professor Semnan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: human geography
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۰۲