درباره نشریه
ISSN:
6697-2251
eISSN:
2676-5187
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مدیر مسئول:
دکتر سعید کامیابی
سردبیر:
دکتر مجیدولی شریعت پناهی
مدیرداخلی:
دکتر مجید کریم پورریحان
تلفن:
023-34205009 ، داخلی: 277
سایت اختصاصی:
geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
نشانی:
گرمسار، میدان شهدای سوسنگرد، خیابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ، کدپستی: 3581631167
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/12
مدیر مسئول
دکتر سعید کامیابی
دانشیار مرکز تحقیقات گردشگری(دامنه جنوبی البرز مرکزی)،واحد سمنان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
رشته تخصصی: اقلیم
Saeid Kamyabi
Associate Professor, center tourism reseach,Semnan branch,islamic azad university, Semnan, Iran
Semnan Branch, Islamic Azad University
Specialist: climate
سردبیر
دکتر مجیدولی شریعت پناهی
دانشیار واحد سمنان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Majid Vali Shariatpanahi
Associate Professor Semnan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: human geography
اعضای تحریریه
دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر مجید شمس
استاد واحد ملایر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Majid Shams
Professor Malayer unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography and urban Planinng
دکتر محمد اخباری
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Akhbari
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political geography
دکتر محمدحسن ضیاء توانا
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای روستایی
Hasan Zia Tavana
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Rural geography
دکتر عزت الله عزتی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی واقتصادی
Ezatollah Ezzati
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Human and economic geography
دکتر حسن لشکری
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، اقلیم شناسی
Hasan Lashkari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Physical Geography
دکتر حیدر لطفی
دانشیار واحد گرمسار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی و گردشگری
heidar lotfi
Associate Professor Garmsar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: geography, Political geography and tourism
دکتر صدیقه لطفی
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Sedigheh Lotfi
Professor, Geography and Urban Planning
University of Mazandaran
Specialist: Urban Plannig
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
مدیرداخلی
دکتر مجید کریم پورریحان
مرکز تحقیقات بیابان بین المللی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای فیزیکی
Majid Karimpourreihan
International Desert Research Center
University of Tehran
Specialist: Physical Geography
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۹۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۹۱۷