درباره نشریه
ISSN:
2008-2754
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مدیر مسئول:
دکتر زهره میرحسینی
سردبیر:
دکتر زهرا اباذری
مدیرداخلی:
مهدیه عسکری
ویراستار فارسی:
دکتر مهرانگیز اوحدی اصفهانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم
تلفن:
021-77009827-47 ، داخلی: 218
سایت اختصاصی:
qje.iau-tnb.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه بابایی، به طرف شرق، حکیمیه، خیابان چمن آرا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، طبقه همکف غربی، دفتر فصلنامه دانش شناسی، ، کدپستی: 1667934791
تلفن همراه:
09100114204
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/04
مدیر مسئول
دکتر زهره میرحسینی
دانشیار
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Zohreh Mir Hoseini
Associate Professor
Specialist: Information science and science
سردبیر
دکتر زهرا اباذری
دانشیار واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Zahra Abazari
Associate Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
اعضای تحریریه
دکتر زهرا اباذری
دانشیار واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Zahra Abazari
Associate Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
دکتر فهیمه باب الحوائجی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fahimeh Babalhavaeji
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Information Science and Science
دکتر نجلا حریری
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Najla Hariri
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
دکتر محمد حسن زاده
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیریت دانش ، علم سنجی
Mohammad Hassanzadeh
Professor, Faculty of Management and Economics, knowledge and Information science
Tarbiat Modares University
Specialist: Knowledge and Information science, Scientometrics , Knowledge Management
دکتر فریبرز خسروی
دانشیار
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fariborz Khosravi
Associate Professor
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر احمد شعبانی
استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصا
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابداری و اطلاع رسانی
Ahmad Shabani
Professor School of Islamic Education and Economics
Specialist: Information Science and Science, Librarianship and Information
دکتر جعفر مهراد
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Jafar Mehrad
Professor
University of Shirazu
Specialist: Information science and science
دکتر نرگس نشاط
دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Narges Neshat
Associate Professor of Documentation and National Library of the Islamic Republic of Iran
Specialist: Information Science and Knowledge
ویراستار فارسی
دکتر مهرانگیز اوحدی اصفهانی
دانشیار واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mehr Angiz Ohadi Esfehani
Associate Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم
استاد تمام علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
Alireza Isfandyari Moghaddam
Full Professor, Knowledge and Information Science
Hamedan Branch, Islamic Azad University
مدیرداخلی
مهدیه عسکری
مهدیه عسکری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۶