درباره نشریه
ISSN:
2008-6547
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه کاشان
مدیر مسئول:
دکتر محسن قاسم پور
سردبیر:
دکتر سیدرضا مودب
مدیر اجرایی:
مهندس عباس شایان فر
تلفن:
031-55912717
دورنگار:
031-55912717
سایت اختصاصی:
s-hadith.kashanu.ac.ir
نشانی:
کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله حدیث پژوهی، ، کدپستی: 8731751167
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/07
مدیر مسئول
محسن قاسم پور
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohsen Ghasempoor
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سردبیر
سیدرضا مودب
استاد دانشگاه معارف اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyedreza Moadab
Professor, www.moaddab.ir, University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
هیات تحریریه
عباس زراعت
استاد دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
Abbas Zeraat
Professor, University of Kashan
Specialist: Criminal Law and Criminology, Jurisprudence and Principles of Islamic Law
سیدکاظم طباطبایی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، زبان و ادبیات عرب
Seyed Kazem Tabatabaee
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic literature
نهله غروی نائینی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nehleh Gharavi Naini
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: علوم قرآن و حديث
فتحیه فتاحی زاده
استاد دانشگاه الزهرا (س)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathiyeh Fattahizadeh
Professor, University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سیدرضا مودب
استاد دانشگاه معارف اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyedreza Moadab
Professor, www.moaddab.ir, University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
محمدرضا حاج اسماعیلی
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم قرآنی و حدیث
Mohammadreza Hajesmaeeli
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Hadith and Quranic Science
دکتر بمانعلی دهقان منگابادی
بمانعلی دهقان منگابادی
دانشیار دانشگاه یزد
Beman Ali Dehghan Mangabadi
Associate Professor, University of Yazd
سیدعلی اکبر ربیع نتاج
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyed Ali Akbar Rabinattaj
Professor, University of Mazandaran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
پرویز رستگارجزی
دانشیار
Parviz Rastgarjezi
Associate Professor,
محسن قاسم پور
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohsen Ghasempoor
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیر اجرایی
مهندس عباس شایان فر
عباس شایان فر
Abbas Shayanfar
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۳