درباره نشریه
ISSN:
2008-6547
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کاشان
مدیر مسئول:
دکتر محسن قاسم پور راوندی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر سید رضا مودب
مدیر اجرایی:
مهندس عباس شایان فر
تلفن:
031-55912717
دورنگار:
031-55912717
سایت اختصاصی:
s-hadith.kashanu.ac.ir
نشانی:
کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله حدیث پژوهی، ، کدپستی: 8731751167
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/21
مدیر مسئول
دکتر محسن قاسم پور راوندی
دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohsen Ghasempoor Ravandi
Associate Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Kashan
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سردبیر
حجت الاسلام دکتر سید رضا مودب
رئیس دانشکده الهیات
دانشگاه قم
رشته تخصصی: الهیات - علوم قران و حدیث و تفسیر
Sayed Reza Moaddab

University of Qom
اعضای تحریریه
دکتر عباس زراعت
استاد
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
Abbas Zeraat
Professor
University of Kashan
Specialist: Criminal Law and Criminology, Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر سید کاظم طباطبایی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، زبان و ادبیات عرب
Seyed Kazem Tabatabaee
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic literature
دکتر نهله غروی نایینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nahleh Gharavi Naeeni
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: علوم قرآن و حديث
دکتر فتحیه فتاحی زاده
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathiyeh Fattahizadeh
Professor
University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر سید رضا مودب
رئیس دانشکده الهیات
دانشگاه قم
رشته تخصصی: الهیات - علوم قران و حدیث و تفسیر
Sayed Reza Moaddab

University of Qom
دکتر محمدرضا حاج اسماعیلی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم قرآنی و حدیث
Mohammadreza Hajesmaeeli
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Hadith and Quranic Science
دکتر بمانعلی دهقان منگابادی
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: الهیات و معارف اسلامی
Beman Ali Dehghan Mangabadi
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Theology and Islamic Sciences
دکتر سید علی اکبر ربیع نتاج
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyed Ali Akbar Rabinattaj
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر پرویز رستگارجزی
دانشیار
Parviz Rastgarjezi
Associate Professor
دکتر محسن قاسم پور راوندی
دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohsen Ghasempoor Ravandi
Associate Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Kashan
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیر اجرایی
مهندس عباس شایان فر

Abbas Shayanfar

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۴