درباره نشریه
ISSN:
2251-7006
eISSN:
2251-7014
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
مدیر مسئول:
دکتر بهزاد عین اللهی
سردبیر:
دکتر بهزاد عین اللهی
مدیر اجرایی:
دکتر علیرضا قدیان
تلفن:
021-81262073
دورنگار:
021-81262073
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بیمارستان بقیه الله، طبقه همکف، مرکز تحقیقات نفرولوژی و ارولوژی
صندوق پستی:
5487-19395
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/nephro-urology-monthly
تاریخ به‌روزآوری: 1400/03/14
مدیر مسئول
دکتر بهزاد عین اللهی
دکتر بهزاد عین اللهی
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: نفرولوژی
Behzad Einollahi
Professor Division of Nephrology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
سردبیر
دکتر بهزاد عین اللهی
دکتر بهزاد عین اللهی
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: نفرولوژی
Behzad Einollahi
Professor Division of Nephrology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
اعضای تحریریه
دکتر عبدالرضا حریریان
دکتر عبدالرضا حریریان
استادیار
Abdol Reza Haririan
Assistant Professor
Athanasios Papatsoris
Athanasios Papatsoris

Specialist: Urology
دکتر بهار باستانی
دکتر بهار باستانی
استاد
رشته تخصصی: عصب شناسی، داخلی نفرولوژی
Bahar Bastani
Professor
Specialist: Neurology, Internal Medicine/Nephrology Division
Christopher R.Blagg
Christopher R.Blagg

Daniel Tak Mao Chan
Daniel Tak Mao Chan
Professor
Specialist: Nephrology
Edward Cole
Edward Cole
Professor
Specialist: Nephrology
Emilio Ramos
Emilio Ramos
Professor
Specialist: Nephrology
Faissal Shaheen
Faissal Shaheen
Professor
Specialist: Nephrology
دکتر حمید نصری
استاد گروه نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Hamid Nasri
Professor Nephrology group
Isfahan University of Medical Sciences
Johan Rosman
Johan Rosman
Associate Professor
Specialist: Nephrology
John Feehally
John Feehally
Professor
Kailash C. Chadha
Kailash C. Chadha
Associate Professor
Specialist: Oncology
دکتر کامیار کلانترزاده
دکتر کامیار کلانترزاده

Kamyar Kalantar Zadeh

L. Lee Hamm
L. Lee Hamm
Professor
Marwan Masri
Marwan Masri
Professor
Specialist: Nephrology
دکتر محمدحسین نوربالا
دکتر محمدحسین نوربالا

Mohammad Hossein Nour Bala

دکتر محمد حسین صایق
دکتر محمد حسین صایق
استاد
رشته تخصصی: پزشکی و اطفال
Mohamed Hosein Sayegh
Professor
Specialist: Medicine and Pediatrics
دکتر محمدرضا صفری نژاد
دکتر محمدرضا صفری نژاد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: اورولوژی
Mohammad Reza Safarinejad
Professor
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Urology
Mohsin Nabil
Mohsin Nabil
Senior
Specialist: Nephrology
دکتر محمدحسین ملک زاده
دکتر محمدحسین ملک زاده
استاد
رشته تخصصی: نفرولوژی اطفال
Mohammad Hosein Malek Zdeh
Professor
Specialist: Pediatric Nephrology
دکتر محمدرضا اردلان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mohammad Reza Ardalan
professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر محمدسجاد رهنمایی
دکتر محمدسجاد رهنمایی

رشته تخصصی: اورولوژی
Mohammad Sajjad Rahnamai

Specialist: Urology
Mustafa Al Mousawi
Professor Kuwait Transplant Society. Chairman, Organ Transplant Center, Kuwait, Consultant Surgeon and Head, Kuwait Organ Procurement,
Specialist: Surgery
دکتر نصرالله قهرمانی
دکتر نصرالله قهرمانی
استاد
رشته تخصصی: نفرولوژی
Nasrollah Ghahramani
Professor
Specialist: Nephrology
Raimund Hirschberg
Raimund Hirschberg
Professor
Specialist: Medicine
R.K Sharma
R.K Sharma
Professor
Specialist: Nephrology
دکتر سید جلیل حسینی
استاد مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری (IRHRC)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jalil Hosseini
Professor Infertility and Reproductive Health Research Center (IRHRC)
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Ali Anwar Naqvi
Ali Anwar Naqvi
Professor
Specialist: Urology
مدیر اجرایی
دکتر علیرضا قدیان
دانشیار
رشته تخصصی: ارولوژی (فوق تخصص)
Alireza Ghadian

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۷۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۱۰