درباره نشریه
ISSN:
2251-7006
eISSN:
2251-7014
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
مدیر مسئول:
دکتر بهزاد عین اللهی
سردبیر:
دکتر بهزاد عین اللهی
مدیر اجرایی:
علیرضا قدیان
تلفن:
021-81262073
دورنگار:
021-81262073
سایت اختصاصی:
www.numonthly.com
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بیمارستان بقیه الله، طبقه همکف، مرکز تحقیقات نفرولوژی و ارولوژی
صندوق پستی:
5487-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/31
مدیر مسئول
دکتر بهزاد عین اللهی
بهزاد عین اللهی
استاد بخش نفرولوژی
رشته تخصصی: نفرولوژی
Behzad Einollahi
Professor, Division of Nephrology, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
سردبیر
دکتر بهزاد عین اللهی
بهزاد عین اللهی
استاد بخش نفرولوژی
رشته تخصصی: نفرولوژی
Behzad Einollahi
Professor, Division of Nephrology, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
هیات تحریریه
دکتر عبدالرضا حریریان
عبدالرضا حریریان
استادیار
Abdol Reza Haririan
Assistant Professor,
Athanasios Papatsoris
رشته تخصصی: اورولوژی
Athanasios Papatsoris
Specialist: Urology
دکتر بهار باستانی
بهار باستانی
استاد
رشته تخصصی: عصب شناسی، داخلی نفرولوژی
Bahar Bastani
Professor,
Specialist: Neurology, Internal Medicine/Nephrology Division
Christopher R.Blagg
Christopher R.Blagg
Daniel Tak Mao Chan
استاد
رشته تخصصی: نفرولوژی
Daniel Tak Mao Chan
Professor,
Specialist: Nephrology
Edward Cole
استاد
رشته تخصصی: نفرولوژی
Edward Cole
Professor,
Specialist: Nephrology
Emilio Ramos
استاد
رشته تخصصی: نفرولوژی
Emilio Ramos
Professor,
Specialist: Nephrology
Faissal Shaheen
استاد
رشته تخصصی: نفرولوژی
Faissal Shaheen
Professor,
Specialist: Nephrology
حمید نصری
استاد گروه نفرولوژی
Hamid Nasri
Professor, Nephrology group, Isfahan University of Medical Sciences
Johan Rosman
دانشیار
رشته تخصصی: نفرولوژی
Johan Rosman
Associate Professor,
Specialist: Nephrology
John Feehally
استاد
John Feehally
Professor,
Kailash C. Chadha
دانشیار
رشته تخصصی: انکولوژی
Kailash C. Chadha
Associate Professor,
Specialist: Oncology
دکتر کامیار کلانترزاده
کامیار کلانترزاده
Kamyar Kalantar Zadeh
L. Lee Hamm
استاد
L. Lee Hamm
Professor,
Marwan Masri
استاد
رشته تخصصی: نفرولوژی
Marwan Masri
Professor,
Specialist: Nephrology
دکتر محمدحسین نوربالا
محمدحسین نوربالا
Mohammad Hossein Nour Bala
دکتر محمد حسین صایق
محمد حسین صایق
استاد
رشته تخصصی: پزشکی و اطفال
Mohamed Hosein Sayegh
Professor,
Specialist: Medicine and Pediatrics
دکتر محمدرضا صفری نژاد
محمدرضا صفری نژاد
استاد
رشته تخصصی: اورولوژی
Mohammad Reza Safarinejad
Professor, AJA University of Medical Sciences
Specialist: Urology
Mohsin Nabil
رشته تخصصی: نفرولوژی
Mohsin Nabil
Senior,
Specialist: Nephrology
دکتر محمدحسین ملک زاده
محمدحسین ملک زاده
استاد
رشته تخصصی: نفرولوژی اطفال
Mohammad Hosein Malek Zdeh
Professor,
Specialist: Pediatric Nephrology
دکتر محمدرضا اردلان
محمدرضا اردلان
Mohammad Reza Ardalan
دکتر محمدسجاد رهنمایی
محمدسجاد رهنمایی
رشته تخصصی: اورولوژی
Mohammad Sajjad Rahnamai
Specialist: Urology
استاد
رشته تخصصی: عمل جراحی
Mustafa Al Mousawi
Professor, Kuwait Transplant Society. Chairman, Organ Transplant Center, Kuwait, Consultant Surgeon and Head, Kuwait Organ Procurement,,
Specialist: Surgery
دکتر نصرالله قهرمانی
نصرالله قهرمانی
استاد
رشته تخصصی: نفرولوژی
Nasrollah Ghahramani
Professor,
Specialist: Nephrology
Raimund Hirschberg
استاد
Raimund Hirschberg
Professor,
Specialist: Medicine
R.K Sharma
استاد
رشته تخصصی: نفرولوژی
R.K Sharma
Professor,
Specialist: Nephrology
دکتر سیدجلیل حسینی
سیدجلیل حسینی
استاد مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری (IRHRC)
Jalil Hosseini
Professor, Infertility and Reproductive Health Research Center (IRHRC), Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Ali Anwar Naqvi
استاد
رشته تخصصی: اورولوژی
Ali Anwar Naqvi
Professor,
Specialist: Urology
مدیر اجرایی
علیرضا قدیان
علیرضا قدیان
Ali Reza Ghadian
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۵۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۰