درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مجتبی شاهمرادی
مدیر مسئول:
مجتبی شاهمرادی
سردبیر:
محسن حسام مظاهری
مدیر اجرایی:
مجتبی مجلسی
تلفن:
031-32351709
دورنگار:
031-32351709
سایت اختصاصی:
www.habil-mag.com
تلفن همراه:
09131147029
صندوق پستی:
1973-81465
تاریخ به‌روزآوری: 1391/01/21
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۶