درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
مسعود فیاضی
سردبیر:
مسعود تهران فرجاد
مدیرداخلی:
الهام الیکایی
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
تلفن:
021-88831161-9 ، داخلی: 413
دورنگار:
021-88831161-9 ، داخلی: 413
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266
سامانه پیام کوتاه:
3000899507
صندوق پستی:
6585-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88831161-9 ، داخلی: 413
دورنگار:
021-88831161-9 ، داخلی: 413
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۷۱۸