درباره نشریه
ISSN:
2251-9904
eISSN:
2423-3935
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مدیر مسئول:
دکتر مهدی سیف برقی
سردبیر:
دکتر محمد سعیدی مهرآباد
مدیرداخلی:
دکتر اسماعیل مهدی زاده
تلفن:
028-33665275
028-33682976 ، داخلی: 4210
سایت اختصاصی:
www.qjie.ir
نشانی:
قزوین، خیابان دانشگاه، بلوار نخبگان
صندوق پستی:
1416-34185
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/25
مدیر مسئول
دکتر مهدی سیف برقی
دانشیار رشته مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین
Mehdi Seifbarghy
Associate Professor, Department of Industrial Enginerring
University of Alzahra
Specialist: Industrial Engineering Logistics and Supply Chain Managament
سردبیر
دکتر محمد سعیدی مهرآباد
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohammad Saeedi Mehr Abad
Professor
Iran University of Science and Technology
اعضای تحریریه
Ruben Ruiz Garcia
Professor Polytechnical University of Valencia, Spain
Cristobal Miralles
Professor
Olga Battaia
Professor
دکتر مرتضی موسی خانی
استاد واحد قزوین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Morteza Mousa khani
Professor Qazvin Unit
Central Office, Islamic Azad University
Hamdy A. Taha
Professor
Manuel Garcia Caballero
Manuel Garcia Caballero

دکتر جعفر رزمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: لجستیک، زنجیره تامین و کنترل موجودی
Jafar Razmi
Professor
University of Tehran
Specialist: Logistics, Supply Chain and Inventory Control
دکتر احمد ماکویی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طرح تولید، تحقیق در عملیات
Ahmad Makui
Professor, school of industrial engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Engineering, Production Planning, Operations Research
دکتر شهرام شادرخ
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Shahram Shadrokh
Associate Professor
Sharif University of Technology
دکتر مقصود امیری
استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع-مدیریت
Maghsood Amiri
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: industrial engineering, -Management
دکتر فریبرز جولایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی تولید و عملیات
Fraiborz Jolai
Professor
University of Tehran
Specialist: Production engineering and operations
Carlos Andres Romano
Professor
مدیرداخلی
دکتر اسماعیل مهدی زاده
دانشیار واحد قزوین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Esmaeil Mehdi Zadeh
Associate Professor Qazvin Unit
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۱