درباره نشریه
ISSN:
2008-4420
eISSN:
1735-5737
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مدیر مسئول:
دکتر سهیلا موسوی سیرجانی
سردبیر:
دکتر امیربانو کریمی
مدیرداخلی:
سهیلا فرجی
تلفن:
021-88830023
دورنگار:
021-88830023
سایت اختصاصی:
jmmlq.azad.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، پلاک 223، طبقه هفتم، ، کدپستی: 1584715414
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/16
مدیر مسئول
دکتر سهیلا موسوی سیرجانی
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Soheila Mousavi Sirjani
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر امیربانو کریمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Amir banou Karimi
Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر احمد ابومحبوب
استادیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ahmad Abu Mahboob
Assistant Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature
دکتر سید علی محمد سجادی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Ali Mohammad Sajjadi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سهیلا صارمی
استادیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Soheila Saremi
Assistant Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عبدالحسین فرزاد
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، ادبیات تطبیقی
Abdolhossein Farzad
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature, Comparative literature
دکتر مهدی ماحوزی
استاد واحد رودهن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahdi mahoozi
Professor Rudehen Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مظاهر مصفا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mazaher Mossaffa
Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سرور مولایی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Sarvar Molayee
Professor
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستارفارسی
دکتر افسانه حسن زاده دستجردی

حسین محمدی
حسین محمدی

ویراستار انگلیسی
دکتر رضا امینی
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
رشته تخصصی: پزشک عمومی، MPH سالمندشناسی
Reza Amini
Janbazan Medical and Engineering Research Center
Specialist: Gerontology
مظفر امینی
مظفر امینی

Mozaffar Amini

مدیرداخلی
سهیلا فرجی
سهیلا فرجی

Soheila Faraji

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۸