درباره نشریه
ISSN:
2676-752X
eISSN:
2676-7538
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
مدیر مسئول:
حجت الاسلام سید مصباح عاملی
سردبیر:
حجت الاسلام مهدی مقامی
مدیر اجرایی:
نعمت الله گلشن آبادی
سایت اختصاصی:
qae.journals.hozehkh.com
نشانی:
مشهد، خیابان امام خمینی، میدان ده دی، مدرسه تخصصی قرآن و عترت
تلفن:
051-32008673
051-32008666
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/05
مدیر مسئول
حجت الاسلام سید مصباح عاملی
حجت الاسلام سید مصباح عاملی
حوزه علمیه خراسان
رشته تخصصی: فقه و اصول
Seyyed Mesbah Ameli
Khorasan Seminary
Specialist: Jurisprudence and Principles
سردبیر
حجت الاسلام مهدی مقامی
حوزه علمیه خراسان
اعضای تحریریه
محمدحسین الهی زاده
استاد علمیه قم و خراسان
حوزه علمیه قم
حجت الاسلام محمد مروارید
حوزه علمیه خراسان
رشته تخصصی: فقه و اصول
حجت الاسلام روح الله سعیدی فاضل
حوزه علمیه خراسان
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآنی
دکتر عباس اسماعیل زاده
گروه آموزشی قرآن و حدیث
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حسن نقی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hassan Nagizadeh
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدحسن رستمی
دانشکده الهیات
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Hasan Rostami
Theology faculty
Ferdowsi University of Mashhad
حجت الاسلام دکتر علی شیخ زاده
حجت الاسلام دکتر علی شیخ زاده
استاد
حجت الاسلام مهدی مقامی
حوزه علمیه خراسان
مدیر اجرایی
نعمت الله گلشن آبادی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸