درباره نشریه
ISSN:
2676-752X
eISSN:
2676-7538
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
مدیر مسئول:
حجت الاسلام سید مصباح عاملی
سردبیر:
غلامحسین کمیلی
مدیر اجرایی:
حجت الاسلام محمد مکاری زاده
سایت اختصاصی:
qae.journals.hozehkh.com
نشانی:
مشهد، خیابان امام خمینی، میدان ده دی، مدرسه تخصصی قرآن و عترت
تلفن:
051-32008673
051-32008666
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/01
مدیر مسئول
حجت الاسلام سید مصباح عاملی
حوزه علمیه خراسان
رشته تخصصی: فقه و اصول
Seyyed Mesbah Ameli
Khorasan Seminary
Specialist: Jurisprudence and Principles
سردبیر
غلامحسین کمیلی

اعضای تحریریه
محمدحسین الهی زاده
استاد علمیه قم و خراسان
حوزه علمیه قم
حجت الاسلام محمد مروارید
مدرس دروس خارج حوزه علمیه خراسان
رشته تخصصی: فقه و اصول
حجت الاسلام روح الله سعیدی فاضل
حوزه علمیه خراسان
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآنی
دکتر عباس اسماعیل زاده
گروه آموزشی قرآن و حدیث
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حسن نقی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hassan Nagizadeh
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدحسن رستمی
دانشیار علوم قران وحدیث
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Hasan Rostami
Associate Professor, qoran and hadis
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: qoran and hadis
دکتر علی شیخ زاده
دکتر علی شیخ زاده
استاد
حجت الاسلام مهدی مقامی
حوزه علمیه خراسان
حجت الاسلام محمد مکاری زاده

مدیر اجرایی
حجت الاسلام محمد مکاری زاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۰