درباره نشریه
ISSN:
1735-9635
eISSN:
2257-7197
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
مدیر مسئول:
دکتر سید امیر منصوری
سردبیر:
دکتر احمد پوراحمد
ویراستار انگلیسی:
فاطمه خزاعی
کارشناس:
اعظم بسحاق
تلفن:
021-66915845
دورنگار:
021-66915845
سایت اختصاصی:
www.bagh-sj.com
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره 23، پژوهشکده نظر، ، کدپستی: 1419843111
صندوق پستی:
13145-669
اشتراک:
پست الکترونیک:
baghnazar@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/08
مدیر مسئول
دکتر سید امیر منصوری
استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری منظر
Seyed Amir Mansouri
Assistant Professor School of Architecture, Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Landscape architecture
سردبیر
دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
اعضای تحریریه
دکتر مجتبی انصاری
دانشیار دانشکده هنر-گروه معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری منظر
Mojtaba Ansari
Associate Professor, Department of Architecture - faculty of Art
Tarbiat Modares University
Specialist: Landscape Architecture
دکتر شهره جوادی
استادیار پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ هنر
Shohreh Javadi
Assistant Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Art history
دکتر محمد خزایی
استاد تمام گروه گرافیک
دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Khazaei
Full Professor, Graphic Design
Tarbiat Modares University
دکتر رضا داوری اردکانی
دکتر رضا داوری اردکانی
رییس
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
Reza Davari Ardakani
President
Academy Of Sciences Of Iran
دکتر داراب دیبا
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر، معماری و شهرسازی
Darab Diba
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Art, Architecture and Urban Development
دکتر مهدی شیبانی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Mahdi Sheibani
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر ناصر براتی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: شهرسازی
Naser Barati
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Imam Khomeini International University
Specialist: planning
ویراستار انگلیسی
فاطمه خزاعی

رشته تخصصی: معماری
Fatemeh Khozaei

Specialist: Architecture
کارشناس
اعظم بسحاق

Azam Boshagh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۰۵