درباره نشریه
ISSN:
1735-9635
eISSN:
2257-7197
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
مدیر مسئول:
دکتر سیدامیر منصوری
سردبیر:
دکتر احمد پوراحمد
کارشناس:
اعظم بسحاق
تلفن:
021-66915845
دورنگار:
021-66915845
سایت اختصاصی:
www.bagh-sj.com
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره 23، پژوهشکده نظر، ، کدپستی: 1419843111
صندوق پستی:
13145-669
اشتراک:
پست الکترونیک:
baghnazar@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/06
مدیر مسئول
دکتر سیدامیر منصوری
استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری منظر
Seyed Amir Mansouri
Assistant Professor, School of Architecture, Fine Arts Campus, University of Tehran
Specialist: Landscape architecture
سردبیر
دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor, Faculty of Geography, University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
هیات تحریریه
دکتر مجتبی انصاری
استاد دانشکده هنر معماری دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری منظر
Mojtaba Ansari
Professor, Art School of Architecture, Tarbiat Modares University
Specialist: Landscape Architecture
دکتر شهره جوادی
استادیار پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ هنر
Shohreh Javadi
Assistant Professor, College of Fine Arts, University of Tehran
Specialist: Art history
دکتر محمد خزایی
استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ارتباط تصویری، گرافیک(هنر اسلامی)
Mohammad Khazaei
Professor, art University, Tarbiat Modares University
Specialist: video connection, Graphics (Islamic Art)
دکتر رضا داوری اردکانی
دکتر رضا داوری اردکانی
رییس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
Reza Davari Ardakani
President, Academy Of Sciences Of Iran
دکتر داراب دیبا
استاد پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر، معماری و شهرسازی
Darab Diba
Professor, College of Fine Arts, University of Tehran
Specialist: Art, Architecture and Urban Development
دکتر مهدی شیبانی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Mahdi Sheibani
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر ناصر براتی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: شهرسازی
Naser Barati
Associate Professor, School of Architecture and Urban Development, Imam Khomeini International University
Specialist: planning
ویراستار انگلیسی
فاطمه خزاعی
رشته تخصصی: معماری
Fatemeh Khozaei
Specialist: Architecture
کارشناس
اعظم بسحاق
Azam Boshagh
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۲
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۶