درباره نشریه
ISSN:
2008-6113
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن جنگلبانی ایران
مدیر مسئول:
دکتر رامین رحمانی
سردبیر:
دکتر احسان عبدی
مدیر اجرایی:
دکتر اسماعیل خسروپور
مدیرداخلی:
دکتر محمد عواطفی همت
تلفن:
026-32284456
دورنگار:
026-32284456
سایت اختصاصی:
www.ijf-isaforestry.ir
نشانی:
کرج، انجمن جنگلبانی ایران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
صندوق پستی:
4314-31585
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/26
مدیر مسئول
دکتر رامین رحمانی
دانشیار دانشکده جنگلداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: اکولوژی جنگل
Ramin Rahmanii
Associate Professor Faculty of Forestry
Gorgan University
Specialist: Forest Ecology
سردبیر
دکتر احسان عبدی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی جنگل
Ehsan Abdi
Associate Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Forest Engineering
اعضای تحریریه
دکتر رضا اخوان
دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: بیومتری جنگل- زمین آمار- الگوهای مکانی
Reza Akhavan
Associate Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran
Specialist: Forest Biometry - Geostatistics - Spatial Patterns
دکتر امیراسلام بنیاد
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: سنجش از دور، بیومتریک جنگل، موجودی جنگل، مهندسی جنگل، اکولوژی
Amir Eslam Bonyad
Professor Faculty of Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Remote sensing, Forest biometry, Forest inventory, Forest engineering, Ecology
دکتر قوام الدین زاهدی امیری
استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: خاکشناسی جنگل، بیولوژی خاک های جنگلی
Ghavamaddin Zahedi Amiri
Professor
University of Tehran
Specialist: Forest Soil Biology
دکتر تقی شامخی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
Shamekhi
Professor Department of natural resources
University of Tehran
دکتر پدرام عطارد
دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ریز اقلیم شناسی جنگل
Pedram Attarod
Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Jungle Climatology
دکتر سودابه کروری
دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Soudabeh Korori
Associate Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran
دکتر اسدالله متاجی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Asadollah Mattaji
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر باریس مجنونیان
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی جنگل، ارگونومی، بهره برداری جنگل، مدیریت جنگل، برنامه ریزی-طراحی-ساخت و تعمیر و نگهداری جاده های جنگلی، زیست مهندسی
Baris Majnounian
Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Forest Engineering, Ergonomy, Forest Harvesting, Forest Road planning-Design-Construction and Maintenance, Biological enginieering
دکتر مجید مخدوم فرخنده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست و آمایش سرزمین
Majid Makhdoum Farkhondeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Environment and land preparation
دکتر ولی الله مظفریان
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Vali allah Mozaffarian
Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran
مدیر اجرایی
دکتر اسماعیل خسروپور
دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
Esmaeil Khosropour
Department of natural resources
University of Tehran
مدیرداخلی
دکتر محمد عواطفی همت
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و سیاست جنگل، بیشه زراعی، مسایل اجتماعی و اقتصادی جنگل
Mohammad Avatefi Hemmat
Associate Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Forest law and policy, agroforestry, social and economic forest issues
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۶