درباره نشریه
ISSN:
4435-2423
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن جنگلبانی ایران
مدیر مسئول:
دکتر رامین رحمانی
سردبیر:
سید عطا الله حسینی
مدیر اجرایی:
دکتر افسانه خلیلی
مدیرداخلی:
دکتر هومن روانبخش
تلفن:
026-32284456
دورنگار:
026-32284456
سایت اختصاصی:
www.ijf-isaforestry.ir
نشانی:
کرج، انجمن جنگلبانی ایران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
صندوق پستی:
4314-31585
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/23
مدیر مسئول
دکتر رامین رحمانی
دانشیار دانشکده جنگلداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: اکولوژی جنگل
Ramin Rahmanii
Associate Professor Faculty of Forestry
Gorgan University
Specialist: Forest Ecology
سردبیر
سید عطا الله حسینی
استاد علوم و مهندسی جنگل، جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم و مهندسی جنگل
Seyed Ata Ollah Hosseini
Professor, Forestry and forest economics
University of Tehran
Specialist: Forest Engineering
اعضای تحریریه
دکتر حسن پوربابایی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جنگلداری، کشت بافت، بهبود درخت جنگل
Hasan Pour Babaee
Professor Faculty of Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Forestry, Tissue culture, Forest tree improvment
دکتر محمدرضا پورمجیدیان
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: جنگل شناسی
Mohammad Reza Pour Majidian
Associate Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دکتر شعبان شتایی جویباری
استاد گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم جنگل- سنجش از دور- سامانه اطلاعات جغرافیایی- مدلسازی مکانی- عکس های هوایی
Shaban Shataee Jouibary
Professor, Forestry department
Gorgan University
Specialist: Forest Sciences, Remote sensing , GIS, Spatial Modeling, Aerial photos
دکتر مسعود طبری کوچکسرایی
استاد جنگلداری، علوم جنگل، متابع طبیعی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: احیای جنگل
Masoud Tabari Kouchaksaraei
Professor, Forest Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Restoration
دکتر جهانگیر فقهی
استاد جنگلداری، جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جنگلداری - سیستم اطلاعات جنگل و جغرافیایی
Jahangir Feghhi
Professor, Forestry and Forest Economics
University of Tehran
Specialist: Forest Management Planning and Forest/Geographic Information System
دکتر اصغر فلاح
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: جنگلداری
Asghar Fallah
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Forestry
دکتر ویلما بایرام زاده
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
مهدی پورهاشمی
دانشیار جنگلشناسی
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Mehdi Pourhashemi
Associate Professor, Silviculture
دکتر سید مهدی حشمت الواعظین

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد و مدیریت جنگل
دکتر احسان عبدی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی جنگل
Ehsan Abdi
Associate Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Forest Engineering
دکتر علی صالحی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم خاک جنگل
مدیر اجرایی
دکتر افسانه خلیلی

مدیرداخلی
دکتر هومن روانبخش

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۵