درباره نشریه
eISSN:
2717-4581
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی آیندگان
مدیر مسئول:
دکتر سید اسماعیل نجفی
سردبیر:
دکتر اکبر عالم تبریز
مدیر اجرایی:
دکتر سید احمد عدالت پناه
مدیرداخلی:
دکتر محسن ایمنی
ویراستار انگلیسی:
بیژن حکمت شعارطبری
کارشناس:
دکتر جواد پورقاسم
سایت اختصاصی:
www.journal-imos.ir
نشانی:
تنکابن، خیابان فردوسی غربی، کوچه شهیدان دانشجو، موسسه آموزش عالی آیندگان ، کدپستی: 4681853617
تلفن:
011-54310428
011-54288856
دورنگار:
011-54288856
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/30
مدیر مسئول
دکتر سید اسماعیل نجفی
گروه مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Esmaeil Najafi
Department of Industrial Engineering
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Engineering, Decision analysis, Production Planning, Data Envelopment Analysis
سردبیر
دکتر اکبر عالم تبریز
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Akbar Alam Tabriz
Professor Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
اعضای تحریریه
حسن تهرانیان

Hassan Tehranian
Griffith Millennium Chair in Finance at Boston College, USA
Specialist: portfolio performance
Farokh Nourzad
Director of Graduate Studies, College of Business Administration, Graduate School of Management, Marquette University, Milwaukee, WI 53201-1881, USA
Specialist: Economics
دکتر محمد داداش زاده
استاد
دانشگاه تهران
Mohammad Dadash Zadeh
Professor Oakland University, USA
University of Tehran
ایرج هشی

سید مصطفی رسولی منش
مرکز تحقیقات و نوآوری ها در توریسم،دانشگاه تیلور، مالزی
کیهان تاج الدینی
استاد
Kayhan Tajeddini
Professor Sheffield Hallam University, UK
Specialist: Strategic Management and International Business
دکتر مجید فتحی
استاد دانشکده سیستم های مبتنی بر دانش و مدیریت دانش، دانشگاه سیگن، آلمان
رشته تخصصی: مدیریت دانش
Majid Fathi
Professor
Specialist: Knowledge Management
دکتر محمدجعفر تارخ
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات
Mohammad Jafar Tarokh
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Information Technology
دکتر علیرضا پویا
استادیار
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات
Alireza Pooya
Assistant Professor
Iran Broadcasting University
Specialist: Culture and communication
دکتر علیرضا پویا
استاد تمام مدیریت صنعتی، مدیریت
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت، تحقیق در عملیات، تفکر سیستمی
Alireza Pooya
Full Professor, Industrial Management
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management, Operational Research, Systems thinking
دکتر مازیار صلاحی
استاد دانشکده ریاضی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Maziar Salahi
Professor Faculty of Mathematical Sciences
University of Guilan
Specialist: applied mathematics, Operations Research, Mathematical Programming
دکتر مصطفی زندیه
استاد مهندسی صنایع، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی
Mostafa Zandieh
Professor, Industrial Management and Information Technology
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management, Industrial Engineering
دکتر سید اسماعیل نجفی
گروه مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Esmaeil Najafi
Department of Industrial Engineering
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Engineering, Decision analysis, Production Planning, Data Envelopment Analysis
دکتر سید احمد عدالت پناه
مدیر مرکز تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، بهینه سازی ، سیستم های فازی، مدل سازی عددی، علوم کامپیوتر
Seyyed Ahmad Edalatpanah

Specialist: Applied Mathematics, Optimization, Fuzzy systems, Numerical modelling, Computer science
دکتر احمد خدامی پور
استاد حسابداری
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حسابداری
Ahmad Khodamipour
Professor, Accounting
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Accounting
دکتر آذر کفاش پور
استاد بازرگانی -مدیریت -علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Azar Kaffashpoor
Professor, faculty Economic& Administrative science
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Strategic Management, strategic marketing, strategic human research, brad
دکتر اکبر عالم تبریز
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Akbar Alam Tabriz
Professor Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر علی ابراهیم نژاد
دانشیار واحد قائمشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Ali Ebrahim Nejad
Associate Professor Qaemshahr Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
دکتر جعفر بی آزار
استاد دانشکده ریاضیات
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ریاضی
Jafar Biazar
Professor Faculty of Mathematical Sciences
University of Guilan
Specialist: Math, Numerical Analysis, Numerical Solution of Functional Equations
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
Mansour Nik Khah Bahrami
Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Tehran
دکتر بهمن بنی مهد
دانشیار واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: حسابداری
Bahman Bani Mahd
Associate Professor Karaj unit
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Accounting
دکتر مقصود امیری
استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع-مدیریت
Maghsood Amiri
Professor, Department of Industrial management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: industrial engineering, -Management
دکتر عرفان بابایی تیرکلایی

Erfan Babaee Tirkolaee

دکتر هاشم صابری نجفی
گروه ریاضی کاربردی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل عددی ، راه حل های عددی معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی ، مدل سازی عددی اقیانوس ها
Hashem Saberi Najafi
Department of Applied Mathematics
University of Guilan
Specialist: Numerical Analysis, Numerical Solutions of Ordinary and Partial Differential Equations, Numerical Modeling of the Oceans
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, financial and accounting
دکتر رضوان حجازی
استاد تمام حسابداریو بانکداری ،حسابداری و حسابرسی ،حسابداری ومدیریت مالی
دانشگاه خاتم
رشته تخصصی: حسابداری مالی، حسابداری مدیریت ، حسابداری محیط زیست ، حسابداری منابع انسانی و...
Rezvan Hejazi
Full Professor, accounting &banking ,Accounting &auditing ,Accounting &Financial Management
Khatam University
Specialist: HRA, SMA, FA, EMA, SA
دکتر محمد نمازی
استاد تمام حسابداری
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammd Namazi
Full Professor, Accounting
University of Shirazu
Specialist: Accounting, Cost and Managerial Accounting, Research Methods, Capital Market Research
دکتر ذبیح الله رضایی
استاد دانشگاه ممفیس آمریکا
رشته تخصصی: حسابداری
ZabiHollah Rezaee
Professor University of Memphis, USA
Specialist: Accounting
دکتر علی اصغر مشبکی اصفهانی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، رفتار و استراتژی
Ali Asghar Moshabaki Esafahani
Professor Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management, Behavior and strategy
دکتر سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Mohammad Ali Khatami Firoozabadi
Faculty of Management and Accounting
University of Tehran
Specialist: industrial engineering
غلامرضا معمارزاده طهران
دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Gholamreza Memarzadeh Tehran
Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management
Science And Research Branch, Islamic Azad University
دکتر حسینعلی فاخر

Hossein Ali Fakher

دکتر محمد فلاح
دکتر محمد فلاح

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: مدیریت
دکتر سعید همایون
دانشیار
رشته تخصصی: حسابداری
saeid homayoun
Associate Professor
Specialist: Accounting
یاسمین سلمانی

زهره مقدس

دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
داود عسکرانی

دکتر عمار فیضی
استادیار مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت تولید و عملیات، مدل سازی ریاضی
Ammar Feyzi
Assistant Professor, Industrial Management, Department of Management, Faculty of Humanities
Saveh Branch, Islamic Azad University
محمدرضا تقی زاده یزدی
دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع و مدیریت تولید و عملیات
Mohammadreza Taghizadehyazdi
Associate Professor, Industrial Management
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering and Production & Operations Management
ویراستار انگلیسی
بیژن حکمت شعارطبری
بیژن حکمت شعارطبری

مدیر اجرایی
دکتر سید احمد عدالت پناه
مدیر مرکز تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، بهینه سازی ، سیستم های فازی، مدل سازی عددی، علوم کامپیوتر
Seyyed Ahmad Edalatpanah

Specialist: Applied Mathematics, Optimization, Fuzzy systems, Numerical modelling, Computer science
مدیرداخلی
دکتر محسن ایمنی
دانشیار گروه حسابداری
موسسه آموزش عالی آیندگان
رشته تخصصی: حسابداری
Mohsen Imeni
Associate Professor, Department of Accounting
Ayandegan College Institute Of Higher Education
Specialist: Accounting
کارشناس
دکتر جواد پورقاسم

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۹