درباره نشریه
ISSN:
1753-8280
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا (دفتر تحقیقات کاربردی)
مدیر مسئول:
دکتر اسکندر مومنی
سردبیر:
دکتر حمید سوری
مدیر اجرایی:
دکتر محمد باقری
تلفن:
021-81253415
دورنگار:
021-81253415
سایت اختصاصی:
tale.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شیخ فضل ا… نوری، بلوار مرزداران، خیابان آزمایش، شهرک آزمایش، ساختمان ادارات کل، طبقه پنجم، مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
صندوق پستی:
1111-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/27
مدیر مسئول
دکتر اسکندر مومنی
دکتر اسکندر مومنی
سردبیر
دکتر حمید سوری
استاد گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor, Epidemiology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
هیات تحریریه
دکتر حمید سوری
استاد گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor, Epidemiology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمدرضا احدی
استادیار پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه، مسکن و شهرسازی
رشته تخصصی: راه و ترابری
Mohammad Reza Ahadi
Assistant Professor, , Department of Roads, Housing and Urban Planning,
Specialist: Road and Transportation
دکتر علی خاکساری
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رنامه ریزی شهری و منطقه ای
Ali Kahksari
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Urban and Regional Planning
دکتر محمود صفارزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی حمل و نقل، راه و ترابری
Mahmood Saffarzadeh
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Transportation Planning, Road and Transportation
دکتر علی اکبر فرهنگی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، علوم ارتباطات، ارتباطات و مدیریت
Ali Akbar Farhangi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Communication Sciences, Communication and Management
دکتر شهریار افندی زاده زرگری
دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: راه و ترابری، مهندسی عمران
Shahriar Afandizadeh Zargari
Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Road and Transportation
دکتر جواد مرزبان راد
دکتر جواد مرزبان راد
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک‐ طراحی کاربردی
Javad Marzban Rad
Associate Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Applied Mechanical Engineering
دکتر ابومحمد عسگرخانی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Abou Mohammad Asgarkhani
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: International Relations
دکتر غلامرضا شیران
دکتر غلامرضا شیران
استادیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: حمل و نقل
Gholam Reza Shiran
Assistant Professor, University of Isfahan
Specialist: Transportation
ویراستار انگلیسی
سیده الهه قاسمیان
سیده الهه قاسمیان
مدیر اجرایی
دکتر محمد باقری
داشیار دانشگاه زنجان
Mohammad Bagheri
Associate Professor, University of Zanjan