درباره نشریه
ISSN:
2008-501X
eISSN:
2228-5180
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه سمنان
مدیر مسئول:
دکتر سیاوش طالع پسند
سردبیر:
دکتر اسحق رحیمیان بوگر
مدیرداخلی:
پرویز صباحی
ویراستار فارسی:
دکتر سید موسی طباطبایی
ویراستار فارسی:
دکتر محمد آقادلاورپور
صفحه آرا:
فاطمه ملک احمدی
کارشناس:
حمیدرضا فلاحت کار
تلفن:
023-33629567
دورنگار:
023-33629567
سایت اختصاصی:
jcp.semnan.ac.ir
نشانی:
سمنان، مهدیشهر، دربند، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی سمنان، دفتر مجله روان شناسی بالینی
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/31
مدیر مسئول
دکتر سیاوش طالع پسند
دکتر سیاوش طالع پسند

سردبیر
دکتر اسحق رحیمیان بوگر
دانشیار روان شناسی بالینی
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: v، روانشناسی سلامت
Isaac Rahimian Boogar
Associate Professor, Clinical Psychology
Semnan University
Specialist: Health Psychology
اعضای تحریریه
دکتر پرویز آزادفلاح
استاد تمام روانشناسی
دانشگاه تربیت مدرس تهران
رشته تخصصی: نوروسایکولوژی، روانشناسی سلامت
Parviz Azadfallah
Full Professor, Psychology
دانشگاه تربیت مدرس تهران
Specialist: Health Psychology, Neuropsychology
ایمان بیگدلی
استاد روانشناسی،گروه روانشناسی بالینی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناس
Imanollah Bigdeli
Professor, Department of Psychology,Ferdowsi university of Mashhad,Mashhad,Iran
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Psychologist
دکتر محمدکریم خداپناهی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی فیزیولوژیک
Mohammad Karim Khodapanahi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychologist, Physiological Psychology
دکتر حمیدطاهر نشاط دوست
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Hamid Taher Neshatdoust
Professor Faculty of Education and Psychology
University of Isfahan
Specialist: Psychologist, Clinical Psychology
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
دکتر علیرضا مرادی
استاد گروه روان شناسی بالینی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی بالینی
Alireza Moradi
Professor Department of Clinical Psychology
Kharazmi University
Specialist: Psychology, Clinical Psychology
دکتر شاهرخ مکوند حسینی
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahrokh Makvand Hosseini
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
Semnan University
Specialist: Psychology(Field of Clinical Psychology)
دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
استاد گروه روان شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand
Professor, Department of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
ویراستار فارسی
دکتر سید موسی طباطبایی
استادیار گروه علوم شناختی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان
دانشگاه سمنان
Seyed Mosa Tabatabaee
Assistant Professor, Department of cognitive sciences, Faculty of psychology and educational sciences
Semnan University
دکتر محمد آقادلاورپور

دانشگاه سمنان
Mohammad Agha Delavar Poor

Semnan University
مدیرداخلی
پرویز صباحی

Parviz Sabahi

کارشناس
حمیدرضا فلاحت کار
حمیدرضا فلاحت کار

دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: روانشناس
Hamid Reza Falahatkar

Semnan University
Specialist: Psychologist
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۵