درباره نشریه
ISSN:
5966-2008
eISSN:
2588-6185
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر متکان
سردبیر:
دکتر محمدجواد ولدان زوج
مدیرداخلی:
مهندس امین حسینی اصل
کارشناس:
منیره اصغرپور
با همکاری:
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
تلفن:
021-22431723
021-29903079
دورنگار:
021-22431723
021-29903079
سایت اختصاصی:
gisj.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز سنجش از دور و GIS ایران، دفتر نشریه سنجش از دور و GIS ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1400/02/10
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر متکان
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS
Ali Akbar Matkan
Associate Professor
Shahid Beheshti University
کارشناس
منیره اصغرپور

دانشگاه شهید بهشتی
Monireh Asgharpour

Shahid Beheshti University
سردبیر
دکتر محمدجواد ولدان زوج
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mohammad Javad Valadan Zowj
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
اعضای تحریریه
دکتر عباس علیمحمدی
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Abbas Alimohammadi
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر سید کاظم علوی پناه
استاد تمام گروه سنجش از دور و GIS
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS، خاکشناسی و سنجش از دور
Seyed Kazem Alavipanah
Full Professor, Department of RS and GIS
University of Tehran
Specialist: Remote Sensing & GIS, Soil Science and Remote Sensing
دکتر کاظم رنگزن
دانشیار دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سنجش از دور، سیستم های اطلاعات جغرافیایی
Kazem Rangzan
Associate Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Remote Sensing, Geographic Information Systems
دکتر کریم سلیمانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: سنجش از دور
Karim Soleymani
Professor Department of natural resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Remote Sensing
دکتر محمودرضا صاحبی
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mahmodreza Sahebi
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر منوچهر فرج زاده اصل
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Manochehr Farajzadeh Asl
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: climatology
دکتر محمد سعدی مسگری
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mohammad saadi Mesgari
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر حسن لشکری
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، اقلیم شناسی
Hasan Lashkari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Physical Geography
دکتر محمدرضا مباشری
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: سنجش از دور در: اسپکترورادیومتری، پارامترهای محیطی و جو
Mohammad Reza Mobasheri
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر محمدجواد ولدان زوج
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mohammad Javad Valadan Zowj
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر علی اکبر متکان
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS
Ali Akbar Matkan
Associate Professor
Shahid Beheshti University
مدیرداخلی
مهندس امین حسینی اصل
مربی
دانشگاه شهید بهشتی
Amin Hosseiniasl
Instructor
Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۳